INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÇILDIRLI ÂŞIK ŞENLİK’İN ŞİİRLERİNDE ZAMİRLER, SIFATLAR, ZARFLAR VE EDATLAR
(TIMES, ADJES, ENVELOPES AND PREFORTS IN THE POEMS OF CILDIRLI ASIK SENLIK )

Author : Özlem YILDIRIM    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 38
Page : 1695-1704
    


Summary

Şiirlerini saz eşliğinde doğaçlama olarak dile getiren ve millî kültür hazinesinin birer yapı taşı olarak bilinen ve kabul edilen âşıkların en önemli özelliklerinden biri de hiç şüphesiz ki dili doğal olarak kullanmada göstermiş oldukları ustalıktır. Bu âşıklardan biri de Çıldırlı Âşık Şenlik’tir. Daha çok Halk Edebiyatı alanında ve âşıklığı üzerine çalışılan Şenlik’in dili üzerine çok fazla araştırma ve inceleme yapılmamıştır. Hâlbuki âşıkların en önemli özelliklerinden biri de içinde yetiştiği halkın dil ve ağız özelliklerini söze ve sözleri ile can bulup şekillenen deyişlerine yansıtmalarıdır. Şenlik’in yetiştiği Kars ilinin zengin ağız hususiyetleri dikkate alındığında bu değerli âşığın dil özelllikleri incelenmesi gereken bir konu olarak ayrıca önem taşımaktadır. Bu çalışmada, cümle içerisinde her biri ayrı bir görev üstlenen zamirler, sıfatlar, zarflar ve edatların yöre ve bölge ağzı özelliği de dikkate alınarak Çıldırlı Âşık Şenlik’in şiirlerinde nasıl kullanıldığı üzerinde ayrıntılı olarak durulmuştur.Keywords
Anahtar Kelimeler: Âşık Şenlik, şiir, zamir, sıfat, zarf, edat.

Abstract

One of the most important features of wandering minstrels, who recite their poetry in improvisation with saz (a stringed instrument) in hand and are known and accepted as a building block of national cultural treasury, is undoubtedly their mastery of being able to use language in a natural manner. One of these minstrels is Çıldırlı Âşık Şenlik. Little number of research and analysis has been conducted on the language of Şenlik, who is largely touched upon in the field of Folk Literature and whose minstrelsy has been studied. However, one of the most important characteristics of minstrels is their reflecting language and dialect properties of the community, where they live, to their words and idioms shaped with their words. When considering the rich dialectal features found in the province of Kars where Şenlik lived, the linguistic characteristics of this precious minstrel are important as a subject required to be examined. This study emphasized in detail how pronouns, adjectives, adverbs and prepositions, each of which has a different role in the sentence, were used in poetry of Çıldırlı Âşık Şenlik by considering local and regional dialect features.Keywords
Keywords: Âşık Şenlik, poetry, pronoun, adjective, adverb, preposition