INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YETENEK YÖNETİMİ VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN İŞTEN AYRILMA NİYETİ ÜZERİNE ETKİSİ: İSTANBUL’DA FAALİYET GÖSTEREN BİR İLAÇ İŞLETMESİNDE UYGULAMA
(EFFECT OF TALENT MANAGEMENT AND ORGANIZATIONAL COMMITMENT ON CEASE INTENT OF EMPLOYMENT APPLICATION IN A PHARMACEUTICAL ENTERPRISE IN ISTANBUL )

Author : Esra SARIKEÇE  & Ercan ÖGE  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 40
Page : 1889-1898
    


Summary

İşletmeler, yetenek yönetimi uygulamaları ile çalışanlarını rakip işletmelere kaptırmamak ve yetenekli adayları kendilerine çekebilme adına uygulamalar ve stratejiler geliştirmeye başlamışlardır. Bu nedenle, yetenekli çalışanları elde etme ve tutmaya yönelik işletmenin gerçekleştireceği yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılığa yönelik uygulamaları, çalışanların işten ayrılma niyetlerini azaltacaktır. Bu çalışmada da, yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılığın çalışanların işten ayrılma niyetini etkileyip etkilemediğinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde yapılmış nicel bir çalışmadır. Örneklemi, İstanbul ilinde faaliyet gösteren bir ilaç firmasının 96 çalışanı oluşturmaktadır. Kullanılan veriler, çalışanlara ait sosyo-demografik özellikler ve çalışanların yetenek yönetimi, örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti ölçeklerinden aldığı puanlardan oluşmaktadır. Yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılığın işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi çoklu regresyon analizi ile araştırılmıştır. Araştırma sonucunda yetenek yönetimi ve örgütsel bağlılığın işten ayrılma niyeti üzerinde etkili olduğu görülmüştür.Keywords
Yetenek Yönetimi, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti

Abstract

Enterprises have started to develop practices and strategies in order to avoid taken their employees from competing enterprises and to attract talented candidates. Therefore, the talent management and organizational commitment practices of the company aimed at acquiring and retaining talented employees will reduce their cease intent of employment. In this study, it is aimed to investigate whether talent management and organizational commitment affect employees’ cease intent of employment. The research is a quantitative study conducted in the screening model. The sample consists of 96 employees of a pharmaceutical company operating in Istanbul. The data used consist of the socio-demographic characteristics of the employees and the scores of the employees on the scales of talent management, organizational commitment and cease intent of employment. The effect of talent management and organizational commitment on cease intent of employment was investigated by multiple regression analysis. As a result of the research, it was seen that talent management and organizational commitment are effective on cease intent of employment.Keywords
Talent Management, Organizational Commitment, Cease Intent Of Employment

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved