INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SOSYAL MEDYANIN STRATEJİK YÖNETİM KARARLARINA VE İŞLETME KARLILIĞINA ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF SOCIAL MEDIA ON STRATEGIC MANAGEMENT DECISIONS AND BUSINESS PROFITABILITY )

Author : Sabahattin KAPLAN    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 42
Page : 2384-2398
    


Summary

Çalışmada amaç, sosyal medyanın stratejik yönetim kararlarına ve işletme kârlılığına etkilerini incelemektir. Çalışmada, küçük ve orta ölçekli örgütlerin; sosyal medya kullanım alışkanlıkları, kullanım amaçları ve sosyal medya algıları ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Çalışmada, sosyal medyanın; birçok faaliyet alanında, iletişimde, pazarlamada, tedarikte ve tanıtımda temel araçlardan biri olduğu üzerinde durulmuştur. İletişim âleminin, işletmelerle etkileşime geçerek müşterilerle bilgi paylaşılmasını sağlayabilen uzantısına sosyal medya denilmektedir. Sosyal medya, açıklık, karşılıklılık, etkileşim ve katılım gibi pek çok özelliği işletmeler açısından önemli hale getirmektedir. Kullanılmakta olan sosyal medya araçlarının işletmeler için sürdürülebilir bir yapıya sahip olması gerekmektedir. Söz konusu uygulamaların aynı zamanda işletmelere zarar verebilecek bir yapıya bürünmemesi için hem profesyonellerin hem de işletme yöneticilerinin sosyal medyayı daha dikkatli şekilde izlemeleri gerekmektedir. Bu çalışma ile ayrıca işletmelerde sosyal medyanın kullanılmasının faydaları ve rekabet avantajlarının ortaya konulması amaçlanmıştır. İşletmeler, sosyal medyanın ulaşmayı hedefledikleri kitlelere doğrudan erişim sağlaması, pratik, interaktif, düşük maliyetli ve hızlı bir yapıya sahip olabilmesi gibi pozitif yönlerinden faydalanmaktadır. Sosyal medyada işletmelere, meydana gelen olaylar karşısında hemen reaksiyon gösterebilmek ve nihai tüketicilerle doğrudan etkileşime geçebilmek imkanı sağlaması konusuna da değinilmiştir. Ayrıca çalışmada, işletmelerde, sosyal medya kullanımı, sosyal medyanın olanakları, fırsatların neler olabileceği, stratejik yönetim uygulamalarının işletme kârlılığına ne gibi olumlu etkileri olabileceği, sosyal medya kullanımının yöneticilerin kararlarına ne gibi olumlu katkıları olabileceği konuları üzerine önerilerde bulunulmuştur.Keywords
Sosyal Medya, Stratejik Yönetim, İşletme Kârlılığı

Abstract

The aim of this study is to examine the effects of social media on strategic management decisions and business profitability. In this study, small and medium sized organizations; social media usage habits, usage purposes and social media perceptions were tried to be put forward. In the study, social media; in many areas of activity, communication, marketing, procurement and promotion is one of the basic tools are emphasized. Social media is the extension of the communication world that can interact with businesses and share information with customers. Social media makes many features important to businesses such as openness, reciprocity, interaction and participation. The social media tools that are used should have a sustainable structure for the enterprises. Both professionals and business managers should monitor social media more carefully in order to prevent such practices from becoming harmful to businesses. In this study, it is aimed to reveal the benefits and competitive advantages of using social media in enterprises. Businesses benefit from the positive aspects of social media such as providing direct access to the masses they aim to reach, and having a practical, interactive, low cost and fast structure. Social media has also addressed the issue of enabling enterprises to react immediately to events and to interact directly with end consumers. In addition, suggestions were made about the use of social media in enterprises, opportunities of social media, what opportunities could be, how positive impacts of strategic management practices on business profitability and how social media usage could contribute to managers' decisionsKeywords
Social Media, Strategic Management, Business Profitability

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved