INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM LİTERATÜRÜNDEKİ RESİMLİ ÇOCUK KİTAPLARINA YÖNELİK YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
(AN OVERVIEW OF POSTGRADUATE THESES WITHIN THE FIELD OF ILLUSTATION CHILDREN BOOKS AT EARLY CHILDHOOD EDUCATION )

Author : Betül Dilşad ERTEKİN  & Özlem ÇAMLIBEL ÇAKMAK  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 40
Page : 2111-2124
    


Summary

Bireyin gelişime ve öğrenmeye en açık olduğu yıllar erken çocukluk yıllarıdır. Bu dönemde ebeveyn ve eğitimciler tarafından çocuğa; onun merakını, ilgisini ve gelişimini destekleyecek zengin uyarıcılar sunulmalıdır. Zengin uyarıcı çevrenin önemli materyallerinden biri, çeşitli çizgi ve renklerle çocuğun ilgisini çeken; kitaba yönelik erken yaşta olumlu tutum kazanmasını sağlayan ve çeşitli gelişim alanlarını destekleyen resimli çocuk kitaplarıdır. Bu açıdan bakıldığında okul öncesi dönem çocuklarının gelişimi için önemli olan resimli çocuk kitaplarına yönelik yapılan çalışmaların incelenmesi önem taşımaktadır. Bu çalışmada, erken çocukluk döneminde resimli çocuk kitaplarına yönelik yapılan araştırmalardaki eğilimlerin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Bu araştırmanın yöntemi doküman analizi olarak belirlenmiştir. Araştırma evrenini, YÖK Yayın Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından arşivlenen, konu bölümü “çocuk ve kitap” olarak dizginlenen toplam 195 lisansüstü eğitim tezi oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemine ise erken çocukluk döneminde resimli çocuk kitapları ile ilgili 56 lisansüstü tez dâhil edilmiştir. Araştırmacı tarafından ulaşılan tezleri sistematik bir şekilde incelemeye yönelik “Tez künyesi” kullanılmıştır. İncelenen tezler bulgular kısmında tezin yapıldığı yıla, türüne, araştırmanın yapıldığı üniversiteye, çalışma grubuna, bilim dalına ve temalara göre incelenerek bu konu alanında araştırma yapmak isteyen yeni araştırmacılara yol göstermek hedeflenmiştir. Araştırma sonuçlarında, resimli çocuk kitaplarını çeşitli açılardan inceleyen 56 lisansüstü tez çalışması yer almaktadır. Yapılan lisansüstü tezlerin büyük çoğunluğunun nitel araştırma yöntemine dayandığı saptanmıştır. Ayrıca bu konu alanına sahip tezlerin çoğunluğunun Okul Öncesi Öğretmenliği Bilim Dalı’na ait olduğu belirlenmiştir. Resimli çocuk kitaplarında geçen kavramların ve kitap içeriklerinin incelendiği tez çalışmaları çoğunlukta olmakla birlikte, resimli çocuk kitaplarının resimlemelerinin, öğretmen ve ebeveynlerin resimli çocuk kitaplarına yönelik görüşlerinin, kitaplarda yer verilen değerlerin, resimli çocuk kitaplarının; çocukların sosyal ve dil gelişimleri üzerindeki etkisinin, MEB Okul Öncesi Eğitim Programı’na uygunluğunun, okuma alışkanlığı ve yazı farkındalığına etkisinin incelendiği görülmektedir.Keywords
Resimli çocuk kitapları, okul öncesi, lisansüstü tez

Abstract

Early childhood years are the years when the individual is most open to development and learning. This period, parents and educators should provide the child with rich stimuli to support their curiosity, interest and development. One of the important rich stimuli is the illustrated children's books, which are written in different colors and lines, which enable him to gain a positive attitude towards the book at an early age. In this respect, it is important to examine the studies on illustrated children's books which are important for the development of preschool children. In this study, it is aimed to determine the trends in the researches about illustrated books in early childhood. Method of this study was determined as document analysis. The universe of the research consists of 195 graduate theses archived by YOK and indexed as children and books. 56 postgraduate theses about picture books in early childhood were included in the study sample. The research was limited to the postgraduate theses registered to the YOK National Thesis Center between 2000-2018.Thesis title was used to systematically examine the theses reached by the researcher. According to the results of the research, there are 56 postgraduate thesis studies examining illustared children's books from various angles. Between 2015-2018, there has been a significant increase in the thesis studies on picture children's books. Qualitative research methods was used in the theses. When the studies are examined, it is seen that most of the theses is studied with books. The theses about teachers interacting with parents one-on-one seem inadequate. It is seen that the majority of the postgraduate theses related to illustared children's books are made by preschool education discipline. In most of the thesis studies, concepts and book contents in illustrated children's books are examined. In addition, in the theses, the views of children's illustared books, the opinions of teachers and parents about children's picture books, the values given in the book, the effects of children on social and language development, the suitability of MEB Preschool Education Program and their effects on reading habits were examined.Keywords
Preschool, illustrated children's books, postgraduate theses

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved