INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KAMUDA TASFİYE YOLUYLA SATIŞLARDA MÜŞTERİLERİN TERCİHLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI ÖRNEĞİ
(FACTORS DETERMINING CUSTOMERS’ PURCHASING CHOICES IN PUBLIC SALES THROUGH LIQUIDATION PROCESS: THE EXAMPLE OF MINISTRY OF CUSTOMS AND TRADE )

Author : Özlem MERNEKLİ  & İshak AYDEMİR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 42
Page : 2399-2413
    


Summary

Amaç: Bu çalışmanın amacı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan araç ve eşya satın alan müşterilerin satın alma tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesidir. Yöntem: Bu araştırmada betimsel tarama modeli olarak kullanılmıştır. Araştırma, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Orta Anadolu Bölge Müdürlüğü bağlı Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ve Ankara Perakende Satış İşletme Müdürlüğüne başvuran, gümrükten araç ve eşya satın alan 500 müşteriden oluşmaktadır. Araştırmada, veri toplama aracı olarak anket yöntemi kullanılmıştır. Bulgular: Gümrükten mal ve taşıt alan müşterilerin %10’u ihale ve %90’ı perakende yöntemini tercih etmekte, % 81,4’ü satın aldıkları ürünlerin fiyatlarının piyasaya göre ucuz olduğunu, 71,4’ü bir ürün satın aldıklarında da başka bir ürün daha almak istediği, satın aldıkları ürünleri tercih etme nedenleri arasında ilk sırada devlet tarafından satılıyor olması, ikinci sırada piyasada bulunmayan ürünler olması, üçüncü sırada alınan ürünlerin kaliteli olması ve onları sırayla ucuz olması, alım prosedürlerinin kolay olması, ürün çeşitliliğinin fazla olması ve taksitlendirme yapılması yer almaktadırKeywords
Tasfiye, tasfiyelik eşya, tasfiye süreci.

Abstract

Aim: Purpose: The purpose of this study is to determine factors of purchasing preferences from the Ministry of Customs and Trade. Method: In this research, it was used as a descriptive survey model. The research consists of 500 customers who have applied to the Ministry of Customs and Trade, Central Anatolia Regional Directorate, Ergazi Purge Operation Directorate and Ankara Retail Sales Management Directorate, bought vehicles and goods from customs. In this research, the survey method was used as a data collection tool. Findings: 10% of customers who buy goods and vehicles from customs prefer the auction method, 90% of custom prefer the retail method. 71,4 % of custom remark to When they purchase a product, they want to purchase another product. The first reason of purchase product preferance is these products are being sold by government, second reason is these products are not on the market, the last reasons are these products are quality, cheap, have easy procedure, have several varieties and it can be pay by installment.Keywords
Liquidation, liquidation goods, process of liquidation

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved