INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

CAM TAVAN SENDROMU BAĞLAMINDA KADIN VE İŞ YAŞAMI: EĞİTİM SEKTÖRÜNDE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
(WOMEN AND BUSINESS LIFE IN THE CONTEXT OF GLASS CEILING SYNDROME: A QUALITATIVE RESEARCH IN THE EDUCATION SECTOR )

Author : Esma ERDOĞAN  & Pınar ACAR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 40
Page : 2125-2134
    


Summary

Bu araştırmanın amacı cam tavan sendromu kuramı bağlamında kadın ve iş yaşamı dengesini keşfetmektir. Çalışma hayatında kadınların etkin ve üretken olarak rol alması ekonominin kalkınmasına ve toplumsal statünün ilerlemesine fayda sağlayacaktır. Bunun yanında kadının iş yaşamında yarattığı değer, ekonomik ve toplumsal kalkınma sonrasında sürekli istihdamın artması, işsizlik oranlarının azalması ve refah seviyesinin artmasını sağlayacaktır. Kadınlar, doğuştan üretkenliğe sahip olan, yaratıcı, hayal gücü gelişmiş ve topluma yön verebilen bireylerdir. Araştırmanın temel varsayımını destekleyen cam tavan teorisi, görülmeyen ancak, kadınlar tarafından sıklıkla hissedilen ve dile getirildiğinde ise kanıtlanması beklenen sorunları açıklamaktadır. Kapsamında cinsiyetçi yaklaşımların yer aldığı ve günümüz modern toplumlarında halen etkisini gösterdiği görülmektedir. Kuram aynı zamanda, kadın çalışanların karşılaştıkları sorunları ve kariyer basamaklarındaki engelleri açıklamaktadır. Bu araştırmanın çalışma grubunu, eğitim sektöründe faaliyet gösteren işletmelerdeki akademik ve idari kadın çalışanlar oluşturmaktadır. Çalışmada, nitel araştırma metodolojisi benimsenmiş olup, mülakatlar Nvivo 12 program ile analiz edilip, içerik analizi deseni ile yorumlanmıştır. Frekans analizi ve kelime ağacı analizi bulgularına göre ortaya çıkan kadın, erkek, ücret, çocuk, doğum, yasal gibi kavramlar birçok ifadenin temel yapı taşı olarak ifade edilebilir. Kavramların temellerine inilerek yapılan analizler sonucu mobbing, cam tavan sendromu, yönetsel yetkilerin kısıtlanması ya da verilmemesi, cinsiyetçi ayrımların yapılması ve adaletsizlik konuları ortaya çıkmaktadır.Keywords
Cam tavan sendromu, kadın, iş yaşamı, eğitim sektörü, nitel araştırma metodolojisi

Abstract

The aim of this study is to explore the balance of women and work life in the context of glass ceiling syndrome theory. The active and productive role of women in working life will benefit the development of the economy and the advancement of social status. In addition, the value created by women in business life, economic and social development after continuous employment increase, decrease in unemployment rates and welfare level will increase. Women are individuals with innate productivity, creative, imaginative and able to shape society. The glass ceiling theory, which supports the basic assumption of the research, explains the problems that are not seen, but often felt by women and, when expressed, are expected to prove. It is seen that sexist approaches are included in the scope and still has an effect in today's modern societies. The theory also explains the problems faced by female employees and the barriers to career levels. The working group of this research consists of academic and administrative female employees in enterprises operating in education sector. In the study, qualitative research methodology was adopted and interviews were analyzed with Nvivo 12 program and interpreted with content analysis pattern. According to the findings of frequency analysis and word tree analysis, concepts such as women, men, wages, children, birth, legal can be expressed as the basic building blocks of many expressions. As a result of the analyzes carried out on the basis of concepts, mobbing, glass ceiling syndrome, restriction or disallowment of administrative powers, making sexist distinctions and injustice arise.Keywords
Glass ceiling syndrome, women, work life, education sector, qualitative research methodology

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved