INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMDE ÇEVRE TEMALI TEZLERİN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
(BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF ENVIRONMENTAL THEMED THESES IN COMPUTER ASSISTED INSTRUCTION IN TURKEY )

Author : Derya SÖNMEZ    
Type :
Printing Year : 2019
Number : 42
Page : 2378-2383
    


Summary

Bibliyometrik analiz, bir ülkede yapılan akademik çalışmaların yayın politikalarının belirlenmesinde etkili olan bir yöntemdir. Bu çalışmada Türkiye’de 2019 yılına kadar yapılan bilgisayar destekli öğretimde çevre temalı tez çalışmalarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda Nisan 2019’da Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Tez Merkezi veri tabanında bulunan tezler, konu kısmında “Bilgisayar destekli öğretim” anahtar kelimesi olacak şekilde taranmıştır. Araştırma neticesinde 727 adet teze ulaşılmıştır. Bu tezlerden tez adında “Çevre” geçen 6 adet tez belirlenmiştir. Tezlerin incelenmesi sırasında tez çalışmalarının türü, yayınlandığı yıl, yayınlandığı üniversite ve enstitü, çalışma grubu, danışman unvanları, araştırma sonuçları inceleme kriteri olarak seçilmiştir. Analizler sonucuna göre Türkiye’de bilgisayar destekli öğretimde çevre teması üzerine yapılan tezlerin yüksek lisans düzeyinde olduğu, çalışmaların en fazla Gazi Üniversitesi tarafından yayımlandığı, araştırmaların en fazla Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından yapıldığı, çalışmaların en fazla Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi bölümde okuyan fen bilimleri öğretmen adayları ile yapıldığı, araştırmaların danışman unvanlarının en fazla Prof. Dr. seviyesinde olduğu belirlenmiştir. İncelenen tez çalışmalarında bilgisayar destekli çevre öğretiminin öğrencilerin akademik başarılarına olumlu yönde etkisinin olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak Türkiye’de bilgisayar destekli çevre öğretimi ile ilgili tez çalışmalarının sayısal olarak yetersiz olduğu söylenebilir. Bu alanda akademik çalışmalarının sayısının arttırılabilmesi için üniversitelerin ilgili bölümlerindeki lisansüstü öğrencilerin yönlendirilmesi önerilebilir.Keywords
Bibliyometri, bilgisayar destekli öğretim, çevre.

Abstract

Bibliometric analysis is an effective method for determining the publication policies of academic studies in a country. In this study, computer assisted instruction made in Turkey until 2019 aimed to investigate the environmental themed thesis. In this context, the theses found in the Thesis Center database of the Board of Higher Education in April 2019 were scanned as Computer Assisted Instruction. As a result of the research, 727 theses were reached. 6 theses which are called environmental have been determined. During the examination of the theses, the type of the thesis work, the year of publication, the university and institute, the working group, the consultant titles and the results of the research were chosen as the criteria for review. According to the analysis results of the arguments made on environmental themes in computer-aided education in Turkey is at the graduate level, work is published by a maximum of Gazi University, was done by the Institute for a maximum of Educational Sciences of the research, most Faculty of Education studying science at the department's Science teachers work It was determined that the consultant titles of the researches were at the level of Professor Doctor. In the thesis studies, it has been determined that computer assisted environmental teaching has a positive effect on students' academic success. As a result of computer-aided teaching environmental related thesis in Turkey said to be numerically insufficient. In order to increase the number of academic studies in this field, it may be suggested to direct the graduate students in the relevant departments of the universities.Keywords
Bibliometric, computer assisted instruction, environmental

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved