INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SAYFA TASARIMINDA HİYERARŞİK DÜZEN: MERSİN’DE GÜNLÜK YAYIN YAPAN YEREL GAZETELER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
(HIERARCHICAL STRUCTURE IN THE PAGE DESIGN: AN EVALUATİON ON LOCAL NEWSPAPERS IN MERSİN )

Author : Hacı Mehmet ACAR  & Tamer KAVURAN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 798-805
531    389


Summary

Gazetelerde görsel hiyerarşi kavramı, gazete sayfalarının tasarlandığı ilk yıllardan günümüze kadar tasarımcılar tarafından kullanılmıştır. Görsel hiyerarşi, sayfa tasarımlarında mesajı amacına uygun bir şekilde iletmeyi sağlaması adına kullanılan önemli görsel iletişim uygulamasıdır. Bu çalışmada, sayfa tasarımlarında görsel hiyerarşi uygulaması Mersin’de günlük yayın yapan yerel gazeteler incelenerek değerlendirilmiştir. Araştırmanın ilk bölümünde sayfa tasarımını oluşturan yazı ve görsel tasarım unsurları üzerinde durulmuş ve haber metinlerinin hangi bölümlerden oluştuğu incelenmiştir. Son bölümde ise haberi oluşturan başlık, üst başlık, spot ve metinlerin kendi içinde nasıl bir hiyerarşik düzene girdiği tespit edilmiş ve yine bir haberin sayfa üzerinde yer alan diğer haberlerle olan hiyerarşik ilişkileri üzerine saptamalar yapılmıştır. Araştırmada ele alınan tasarımların analizi göstergebilimsel çözümleme yöntemi kullanılarak yapılmıştır.Keywords
Görsel Hiyerarşi, Sayfa Tasarımı, Göstergebilim

Abstract

The concept of visual hierarchy in newspapers was used by designers from the first years to present. Visual hierarchy is an important visual communication application used in page designs to convey the message appropriately. In this study, the application of visual hierarchy in page designs was evaluated by examining daily newspapers published in Mersin. In the first part of the study, the text and visual design elements of the page design were evaluated and the sections of the news texts were examined. In the last part, it is determined how the texts forming the news enter a hierarchical structure and the hierarchical relationships of the news with each other have been determined. The analysis of the designs was done using the semiological analysis method.Keywords
Visual Hierarchy, Page Design, Semiotics