INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ÇOCUK VE ERGENLERDE MOXO DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE TESTİ SONUÇLARI İLE KLİNİK TANI OLARAK DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
(COMPARING MOXO ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY TEST RESULTS AND CLINICALLY DIAGNOSED ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER )

Author : Gözde OKUMUŞ  ; Arzu Önal SÖNMEZ; Hale A. KAHYAOĞLU & Ayten ERDOĞAN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 889-905
657    521


Summary

Amaç: Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) çocuklarda en sık rastlanılan psikiyatrik bozukluklardan birisidir. Tanı koymaya yardımcı araçların subjektif olması nedeniyle klinik tanıyı destekleyen testlerin yetersiz olduğu bilinmektedir. Bu araştırmanın amacı, DEHB semptomlarını değerlendiren MOXO computerized continous performance testinin (d-CPT), klinik tanıyı destekleyen sonuçlar verip vermediğini incelemektir. Yöntem: Bu çalışmada özel bir hastane örnekleminde çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından DEHB tanısı alan 30 çocuk ve ergen ve herhangi bir psikiyatrik rahatsızlığı bulunmayan 20 çocuk ve ergenden oluşan kontrol grubuna MOXO d-CPT uygulanarak iki grup arasındaki performans farkları incelenmiştir. Bulgular: Dikkat ölçeğinde, performasta zorlanma oranları ise kontrol grubunda vaka grubuna kıyasla anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Dürtüsellik ölçeğinde, iyi performans ve düşük performans oranları her iki grupta aynı iken, standart performans, vaka grubunda kontrol grubuna kıyasla oldukça düşük bulunmuştur. Performansta zorlanma ise kontrol grubunda vaka grubuna kıyasla oldukça düşük bulunmuştur. Hiperaktivite ölçeğinde ise iyi performans oranları vaka grubunda kontrol grubuna kıyasla oldukça düşük bulunmuştur. Performansta zorlanma yaşayanların oranı kontrol grubunda vaka grubuna kıyasla oldukça düşük bulunmuştur. Sonuç: DEHB’liler kontrol grubuna göre dikkat, zamanlama, dürtüsellik ve hiperaktivite ölçeklerinde daha zayıf performanslar göstermişlerdir. Dikkat ölçeğinde DEHB’li grubunun iyi performans düzeyi kontrol grubuna kıyasla istatiksel olarak anlamlı derecede düşük bulunmuştur.Keywords
Dikkat, hiperaktivite, MOXO, çocuk, ergen

Abstract

ABSTRACT Introduction: Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common psychiatric disorder in child and adolescents. There is no objective tests for diagnosing ADHD and subjective tests are insufficient. The aim of the study is to evaluate the MOXO computerized continous preformance tests (d-CPT) results related with ADHD symptoms. Methods: Thirty ADHD diagnosed patients and 20 control group of child and adolescent enrolled to the study. MOXO d-CPT test has been admisintered for testing performance differences between two groups. Results: Performance ratio of the attention scale is significantly lower in the control group. Good and lower performance ratio of the impulsivity scale is similar in two groups and standard performance is lower in the ADHD group. Performance ratio of the hyperactivity scale is significantly lower in ADHD group. Performance is lower in the control group. Conclusion: ADHD group have lower performance in attention, timing, impulsivity and hyperactivity scales of the MOXO test. In the attention scale, good performance level is significantly lower in the ADHD group.Keywords
Attention, hyperactivity, MOXO, child, adolescent