INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ORGANİZASYONEL STRATEJİDE VE ORGANİZASYONEL YAPIDADAKİ DEĞİŞİMİN YÖNETİM MUHASEBESİ UYGULAMALARINA ETKİSİ: BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN İMALAT ŞİRKETLERİNDE BİR ARAŞTIRMA
(EFFECTS OF CHANGES IN ORGANIZATIONAL STRATEGY AND ORGANIZATIONAL STRUCTURE ON MANAGEMENT ACCOUNTING APPLICATIONS: A RESEARCH ON THE MANUFACTURING COMPANIES LISTED IN BORSA ISTANBUL )

Author : Halil AKMEŞE  & Tevfik EREN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 738-751
457    484


Summary

Günümüz koşullarında işletmelerin varlıklarını ve kârlılıklarını sürdürebilmesi her geçen gün zorlaşmaktadır. Özellikle küreselleşmeye bağlı olarak artan rekabet, üretimde ölçek ekonomilerinden faydalanma hususundaki artış, üretim teknolojilerindeki ve yönetim tekniklerindeki gelişmeler işletmeleri sürekli olarak kendilerini güncellemeye sevk etmektedir. Yönetim muhasebesi teknikleri işletme yöneticilerine karar alma süreçlerinde kullanabilecekleri muhtelif bilgiler sunulmasında oldukça kritik bir rol oynamaktadır. Bu bağlamda yönetim muhasebesi uygulamaları da değişime konu olmakta ve bazı faktörlerden yoğun olarak etkilenmektedir. Bu çalışmada özelikle organizasyonel yapıdaki ve organizasyonel stratejilerdeki değişimin yönetim muhasebesi uygulamaları üzerindeki etkisi ele alınmaktadır. Yönetim muhasebesi uygulamalarına geniş ölçüde yer veren büyük ölçekli imalat işletmeleri araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Çalışma kapsamında Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren 200’e yakın imalat işletmesine uygulanan anketlere alınan 72 geçerli dönüş analiz edilmiş ve bulgular sonucunda çalışmaya konu edilen değişkenlerin yönetim muhasebesi uygulamaları üzerinde pozitif yönde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.Keywords
Muhasebe, Yönetim Muhasebesi, Maliyet Yönetimi, Yönetim Muhasebesi Uygulamaları

Abstract

Fierce conditions in business environment recently led the companies to strive for sustaining their survival and profitability. Especially the increased competition caused by globalization, tendencies towards benefiting from economies of scale, developments in production technologies and management techniques are forcing the companies to update their systems and structures continuously. Management accounting tools and applications play critical roles in providing information to the managers in order to be used to support managerial decisions. In this respect management accounting applications are considered to be subject to change and are affected by some factors intensely. Major aim of this study is to probe the effects of changes in organizational strategy and organizational structure on management accounting applications. Sampling of the research is constituted of manufacturing companies which are large in scale and using management accounting tools widespread. A research questionnaire is prepared and sent to nearly 200 companies listed in Borsa Istanbul (formerly known as Istanbul Stock Exchange). Valid responses gathered from 72 companies are analyzed and findings revealed that changes in organizational structure and organizational strategy are positively effective on management accounting applications of manufacturing companies.Keywords
Accounting, Management Accounting, Cost Management, Management Accounting Applications.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved