INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ZAMAN VE PERFORMANS YÖNETİMİ İLE İLGİLİ TÜRKİYE’DE YAPILAN TEZLER (2010-2017) ÜZERİNE NİTEL BİR BAKIŞ
(A QUALITATIVE VIEW ON THESES (2010-2017) MADE IN TURKEY RELATED TO TIME AND PERFORMANCE MANAGEMENT )

Author : Sevtap SARIOĞLU UĞUR  ; Mustafa SOBA; Esra TEMEL & Şevket SOBA  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 1031-1037
355    404


Summary

İşletmeler için en önemli girdi unsurun insan olarak kabul edildiği bir dönemde işletmenin amaçlarına ulaşmada farklı yönetimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı görülmektedir. Öyle ki “vakit nakittir” sözü ile işletmeler için zamanın değeri madden ortaya konurken yönetim bilimi açısından etkili ve verimli kullanılan zamanın önemi ve buna yönelik yapılan çalışmalar zaman yönetiminin başlı başına önem verilmesi gereken bir yönetim faaliyeti olduğunu ortaya koymaktadır. Bununla birlikte personelin gösterdiği performansın işletmeye yansıması işletme başarısı için son derece önemli bir konu olup doğru performans yönetimi ile işletmeye katılan değer daha da artmaktadır. Bu gerçekler doğrultusunda bu çalışma 1991 yılında zaman yönetimi ile 1992 yılında performans yönetimi ile Türkiye’de tez konusu olmaya başlayan ve giderek önemi artan modern yönetim felsefelerini, birbirleri ile herhangi bir ilişkisinin olup olmadığını 2010 yılından bu yana yapılmış çalışmalar doğrulturusunda analiz ederek ortaya çıkan sonuçları değerlendirmek ve gelecek çalışmalara yön vermek üzere gerçekleştirilmiştir. Çalışmada yüksek lisans ve doktora tezlerinin konuları, hangi alanda oldukları, araştırmacılar tarafından oluşturulan hipotez ve sonuçları ayrıntılı olarak incelenmiştir. Buna göre ortaya çıkan genel sonuç ise zaman yönetimi bilgi ve becerilerini kullanarak zamanını etkin kullanan bireylerin iş hayatındaki performanslarının da artmakta olup hayatta kalabilmek için teknolojik dönüşümleri yaşamak hiçbir zaman yetmeyeceği yönündedir. Öyle ki organizasyonda insanı küstürmeden ondan daha etkin faydalanmanın yolu etkili bir performans yönetim sisteminin kurulmasına bağlıdır. Araştırmacılara gelecekte zaman ve performans yönetimini bir arada alabileceği çalışmalar yapması önerilebilir.Keywords
Zaman yönetimi, performans yönetimi, yönetim.

Abstract

It seems that different managerial activities have come to the forefront in reaching the objectives of the enterprise in a period when the most important input element for the enterprises is accepted as human. So, while the value of time for businesses with "time cash" is revealed from the article, the importance of effective and efficient use of management in terms of management knowledge and the studies made for it show that time management is a management activity which should be given importance in itself. However, the reflection of the performance of the personnel is a very important issue for the operation success and the value added to the operation by the correct performance management is getting more and more. In the light of these facts, this study analyzed the results of analyzing the trends of the modern management philosophies which started to become a thesis topic in Turkey with the time management in 1991 and the performance management in 1992 and whether there is any relation with each other in accordance with the studies made since 2010 And to direct future work. In the study, the hypothesis and the results produced by the researchers were investigated in detail about the subjects of the master and doctorate theses, in which field they are. The general conclusion is that the performance of individuals who use time effectively by using time management knowledge and skills is increasing in their business life and it is never possible to experience technological transformations in order to survive. So much so that the organization can use it more effectively without undermining the human being depends on the establishment of an effective performance management system. The researcher may be advised to undertake studies that can take time and performance management together in the future.Keywords
Time management, performance management, management.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved