INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

PSİKOLOJİK GÜÇLENDİRME ALGISI BAĞLAMINDA ÖRGÜTSEL SOSYALLEŞMENİN PSİKOLOJİK SAHİPLENME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
(THE EFFECT OF ORGANIZATIONAL SOCIALIZATION ON PSYCHOLOGICAL OWNERSHIP IN THE SCOPE OF PSYCHOLOGICAL EMPOWERMENT PERCEPTION )

Author : Ömer Faruk İŞCAN  & Sezin KARABULUT ÇAKIR  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 45
Page : 3782-3789
    


Summary

Örgütsel sosyalleşmenin ve psikolojik güçlendirme algısının birtakım olumlu iş çıktıları üzerinde etkiye sahip olduğu daha önce yapılan çalışmalarda görülmüştür. Bu çalışma da örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sahiplenme ile ilişkili olup olmadığını tespit etmek ve bu ilişkide psikolojik güçlendirme algısının aracılık rolüne sahip olup olmadığını ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. İstanbul’da faaliyet gösteren bir işletmede gerçekleştirilen araştırma sonucunda, örgütsel sosyalleşmenin psikolojik güçlendirme algısını ve psikolojik sahiplenmeyi güçlendirdiği, örgütsel sosyalleşmenin psikolojik sahiplenme üzerindeki etkisinde psikolojik güçlendirme algısının tam aracılık rolü olduğu tespit edilmiştir.Keywords
Örgütsel Sosyalleşme, Psikolojik Güçlendirme Algısı, Psikolojik Sahiplenme

Abstract

It has been seen in the previous studies that organizational socialization and psychological empowerment perception have positive effects on some positive work outcomes. The main purpose of this study is to investigate whether organizational socialization has a relationship with psychological ownership and psychological empowerment perception has a mediation role in this relationship. According to the results of the study in which the data were gathered from a company from İstanbul, organizational socialization strengthens psychological empowerment perception and psychological ownership, psychological empowerment perception has a mediation role in the effect of organizational socialization on psychological ownership.Keywords
Organizational Socialization, Psychological Empowerment Perception, Psychological Ownership