INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İŞ PERFORMANSINI ARTIRMADA YENİ BİR YAKLAŞIM: MANTAR YÖNETİM
(A NEW APPROACH TO INCREASE BUSINESS PERFORMANCE: )

Author : Vasfi KAHYA  & Esin CEYLAN  
Type :
Printing Year : 2019
Number : 45
Page : 3773-3781
    


Summary

İşletmeler günümüz rekabet koşulları altında varlıklarını devam ettirebilmek için daha fazla çalışmak zorundadırlar. Aksi halde güçlü rakipler karşısında faaliyetlerine son vermek durumunda kalabilirler. Bu bağlamda işletmenin başarıya ulaşması iş performansına bağlıdır. İşletmelerde “insan” faktörü diğer üretim girdilerinden farklı olarak stratejik bir öneme sahiptir. Üretim sürecine yön veren insan sermayesi, işletme amaçlarının gerçekleştirilmesinde de kilit rol oynamaktadır. Yönetim alanında iş performansını artırmak için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Son yıllarda yönetim ve organizasyon alanına yeni giren bir kavram olan Mantar Yönetim de bunlardan bir tanesidir.
Bu çalışmanın temel amacı işletmede çalışan işgörenlerin iş performansı ile mantar yönetim arasındaki ilişkiyi açıklamaktır. Aynı zamanda işgörenlerin çalıştığı pozisyonun işgören performansına etkisi araştırılmıştır. İş performansını ölçmek için Sigler ve Pearson (2000)’ın Kirkman ve Rosen (1999)’dan aldığı 4 ifadeyi Türkçe’ye çeviren Çöl (2008)’ün ifadeleri kullanılmıştır. Mantar yönetim için de Kılıç ve Olgun (2017)’un 8 soruluk ifadelerinden faydalanılmaktadır. Analiz sonucunda mantar yönetimin daha yoğun bir şekilde uygulanması ile işgören performanslarının azaldığı sonucuna varılmıştır. Bununla birlikte mavi yakalılar ile beyaz yakalıların iş gören performansı arasında da farklılıklar tespit edilmiştirKeywords
İş Performansı, Çalışan, Mantar Yönetim

Abstract

Businesses have to work harder to survive in today's competitive conditions. Otherwise, they may have to terminate their operations against strong competitors. In this context, the success of the business depends on the business performance. Unlike other production inputs, the strategic human farklı factor has strategic importance in enterprises. Human capital, which shapes the production process, also plays a key role in the realization of business objectives. Different methods have been developed to improve business performance in the field of management. Mushroom Management, which is a new concept in the field of Management and Organization in recent years, is one of them.
The main purpose of this study is to explain the relationship between work performance and mushroom management of employees. At the same time, the effect of the position of employees on employee performance was investigated. In order to measure business performance, the statements of Çöl (2008) which were translated into Turkish of Sigler and Pearson (2000) from Kirkman and Rosen (1999) were used. For mushroom management, Kılıç and Olgun (2017) used 8 items. As a result of the analysis, it was concluded that employee performance decreased with more intensive application of mushroom management. In addition, differences were found between the performance of blue-collar and white-collar employeesKeywords
Work Performance, Employee, Mushroom Management