INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

RELATIONSHIP BETWEEN WORKAHOLIC BEHAVIOR AND JOB SATISFACTION OF TOURISM INDUSTRY EMPLOYEES: INTERMADIARY ROLE OF EMOTIONAL COMMITMENT TO THE ORGANIZATION
(TURİZM ENDÜSTRİSİ ÇALIŞANLARININ İŞKOLİKLİK DAVRANIŞI İLE İŞ TATMİNİ İLİŞKİSİ: ÖRGÜTE DUYGUSAL BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ )

Author : Pelin ARSEZEN  & Ulaş KILIÇARSLAN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 867-882
401    333


Summary

Bu çalışmanın amacı işkolikliğin iş tatmini üzerindeki etkisini araştırmak ve bu örgüte duygusal bağlılığın aracı rolünü analiz etmektir. Bu amaçla Muğla’da yürütülen araştırmaya, Muğla ilindeki turizm sektöründe çalışan 230 kişi katılmıştır. Araştırmada Taris ve Bakker (2006) tarafından geliştirilen işkoliklik ölçeği DUWAS’ı (Dutch Work Addiction Scale), Pellegrini (2006) tarafından uygulanan ve kendisi tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan İş Tatmini Ölçeği, Pellegrini (2006) tarafından uygulanan ve kendisi tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan Örgüte Duygusal Bağlılık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırmaya katılan turizm çalışanlarının işkolik davranışı ortalamaya yakın, örgüte duygusal bağlılıkları ortalamanın altında iş tatmin düzeylerinin ortalamanın üzerinde olduğu tespit edilmiştir. Araştırma sonucunda, işkoliklik ve iş tatmini arasında pozitif korelasyon bulunmuştur. Bunun yanı sıra örgüte duygusal bağlılığın işkoliklik ve iş tatmini arasındaki ilişkide kısmi aracı etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Ancak işkolikliğin iş tatminine olumlu etkisi kanıtlanmıştır.Keywords
İşkoliklik, iş tatmini, örgüte duygusal bağlılık

Abstract

The aim of this study is to investigate the effect of workaholic behavior on job satisfaction and to analyze intermadiary role of emotional commitment to the organization. For this purpose, 230 people who is working in the tourism sector in Muğla participated in the survey conducted in Muğla. In the study, DUWAS (Dutch Work Addiction Scale), which was developed by Taris and Bakker (2006), The Job Satisfaction Scale administered and adapted to Turkish by Pellegrini (2006) The Emotional Commitment Scale aplied and adapted to Turkish by Pellegrini (2006) were used. It has been determined that the workaholic behaviors of tourism workers participating in the survey are close to the average, emotional commitments to the organization are below the average, job satisfaction levels are above the average. In conclusion, it was found a positive correlation between job satisfaction and workaholism.. In addition, it has been found that emotional commitment has a partial mediator effect between work and job satisfaction. However, it has been proved that the workaholism has positive effect on job satisfaction.Keywords
Workaholism, Job Satisfaction, Emotional Commitment to the Organization

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved