INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SMMM’LERİN BÜRO ÇALIŞANLARINDAN BEKLENTİLERİNİN KARŞILANMA DÜZEYİNİN TESPİTİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ
(A RESEARCH ON DETERMINING THE SATISFACTION LEVEL OF THE EXPECTATIONS OF CPA’S FROM OFFICE STAFF: THE CASE OF AKSARAY CITY )

Author : İbrahim APAK  ; Ali Aykut PEKER & Şefik ÖZDEMİR  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 752-760
630    507


Summary

Bu çalışmanın amacı, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin (SMMM) büro çalışanlarından beklentilerinin karşılanma düzeyinin tespit edilmesidir. Aksaray ilinde faaliyet gösteren SMMM’lere (n=56) anket uygulanarak veriler elde edilmiştir. Anket içerisinde büro çalışanlarının bilgisayar ve bilgisayar programlarına ilişkin bilgi, yazışma ve dosyalama, iletişim, yabancı dil, muhasebe ve finansman, büro kullanımı ile ilgili ifade gruplarına yer verilmiştir. Anket ile elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Analiz sürecinde güvenilirlik analizi, ANOVA ve T testleri kullanılarak hipotez testleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca SMMM’lerin demografik özellikleri ile büro çalışanlarından beklentileri incelenmiştir. Araştırma bulgularına göre büro çalışanlarının yabancı dil dışında genel olarak SMMM’lerin beklentilerini karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır. SMMM’lerin cinsiyet, büro yönetimi mezunu çalıştırma, büro çalışan sayısı ile memnuniyet düzeyi arasında farklılık bulunamamıştır. SMMM’lerin mesleki tecrübesi ile beklentileri arasında farklılık olduğu bulgulanmıştır.Keywords
Büro Çalışanları, Beklenti, SMMM

Abstract

The aim of this study is to determine the expectations level of the Certified Public Accountant (CPA) from their office workers. The data were obtained by applying a questionnaire to the CPA (n=56) operating in Aksaray. Expression groups were included in the questionnaire as regards the use of office, computers, and information about computer programs, correspondence and filing, communication, foreign language, accounting and finance by office workers. The data obtained by questionnaire were analyzed by SPSS package program. Hypothesis tests were performed using reliability analysis, ANOVA and T tests in analysis process. In addition, the demographic characteristics of the CPA and their expectations from the office workers were examined. According to the research findings, it was reached that the staff of the office meet the expectations of the CPA in general, apart from the foreign language. There was no difference between the CPA’s gender, number of employees who graduated from office management department, number of employees and level of satisfaction. It was found that there was a difference between the professional experience of the CPA and their expectations.Keywords
Office Staff, Expectations, CPA

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved