INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KAZAKİSTAN VE TÜRKİYE HAYVANCILIK SEKTÖRÜNDE KARŞILAŞILAN RİSKLER: TESPİT VE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
(RISKS ENCOUNTERED IN THE LIVESTOCK SECTOR IN TURKEY AND KAZAKHSTAN: IDENTIFICATION AND COMPARATIVE ANALYSIS )

Author : I.Emre GÖKTÜRK  & H.Serdar YALÇINKAYA  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 917-932
459    285


Summary

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, hayvancılığın teşvik edilerek geliştirilmesine yönelik tarımsal hedef ve tarımsal politikalar gıda arz güvenliğinin sağlanması öncelikli olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Tüm dünya da hayvancılık sektörünü önemli kılan ise, giderek artan dünya nüfusunun gelecekte gıda tüketimini karşılayacak öncü tarımsal sektör olmasıdır. Hayvan besiciliği sektörünün sürdürülebilir bir gelişim sağlaması için çiftçilerin çalışma sermaye yönetiminde başarılı olmaları gerekmektedir. Çalışma sermayesi yönetiminin başarısı için de hayvanbesicilerinin karşılaşacakları risklerin tespiti ve bu risklerin yönetilmesi çok önemlidir. Ancak risklerin tespitine rağmen bu riskler işletme düzeyinde her zaman yönetilemeyebilir. Risklerin yönetilmesinde makro düzeyde araştırmaların gerçekleştirilmesi ve farklı stratejilerin önerilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışma; Türkiye KOP bölgesi ve Kazakistan’da Güney Kazakistan, Jambul ve Almatı bölgelerindeki çiftçilerin karşılaştıkları riskleri tespit ederek, bölgeler arası risk farklılıklarına bağlı olarak iki bölge çiftçisinin risklerini optimum yönetmeye yönelik bilgiler sunmaktır. Çalışmada her iki bölgedeki çiftçilerin maruz kaldıkları riskler insan, iklim, biyolojik, pazar ve finansal riskler olarak gruplandırılmış ve karşılaştırılmıştır.Keywords
Hayvan Besiciliği, Risk Yönetimi, Gıda Arz Güvenliği, Türkiye, Kazakistan

Abstract

In order to provide food supply safety it is one of the agricultural policies to encourage and develop the livestock throughout the world, including the developed and developing countries. What makes livestock sector important all over the world is the fact that it is the leading agricultural sector that will meet food consumption of increasingly growing world population. In order that the livestock could achieve a sustainable development in the future, the farmers must be successful in working capital management. For the success of working capital management it is also important to identify and manage the risks that the farmers will encounter. Despite the identification of the risks, these risks, however, could not always be managed while operating. In the risks management it is necessary to do researches at the macro level and offer different strategies. This study done in this context, identifying the risks that the farmers encounter in KOP region in Turkey and South Kazakhstan, Jambul and Almaty in Kazakhstan, provide information to manage optimally the risks of farmers of two regions depending on interregional risk differences. In this study the risks that the farmers of two regions encounter have been classified as human, climatic, biological, sectoral and financialrisks and compared.Keywords
Livestock, Risk Management, Food Supply Safety, Turkey, Kazakhstan

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved