INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

16 NİSAN 2017 REFERANDUM PROPAGANDA SÜRECİNDE GAZETE HABERLERİNİN İÇERİK ANALİZİ
(CONTENT ANALYSİS OF NEWSPAPER NEWS ABOUT APRIL 16, 2017 PROPAGANDA PROCESS )

Author : Kadir AKPINAR  & Gönül AKPINAR  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 851-857
451    321


Summary

Haber verme işlevi kitle iletişim araçlarının en önemli işlevlerinden birisidir. Tüm zamanlarda insanlık için önemli olan haberleşme ihtiyacı modern toplumların olmazsa olmazı konumundadır. Kitle iletişim araçlarındaki gelişmeler haberleşme yöntemlerini de oldukça arttırmıştır. Şartlar değişse de gazeteciliğin haber verme işlevi kadar, tarafsız haber verme sorumluğu da önemini korumaktadır. Günlük hayat içerisinde önemsiz gibi gözüken konularda bile doğru ve tarafsız haber verme sorumluluğu bulunan gazeteciler tüm toplumu ilgilendiren konularda mesleklerini çok daha dikkatli ve özenli yapmalıdırlar. Örneğin seçim, referandum gibi toplumsal olaylarda kamuoyunu bilgilendirme işlevini yürütürken yönlendiricilikten kaçınmalıdırlar. Peki, bu teorik gereklilik acaba uygulamada tam olarak yerine getirilmekte midir? Türkiye 16 Nisan 2017 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sistemi - Anayasa Değişikliğine ilişkin referanduma gitmiştir. Referandum propaganda sürecinde tarafsızlık ilkesine göre yayın yapması gereken basın-yayın kuruluşlarının araştırıldığı çalışmada, olan ve olması gerekenler arasında bazı farklılıkların bulunduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında, referandum öncesinde, on beş gün boyunca Sabah ve Sözcü gazeteleri incelenmiştir. Referandum hakkında yapılan haberlerin ve yazılan köşe yazılarının incelendiği bu aşamada gazetelerin kendi ideolojik bağları çerçevesinde haber yapma eğiliminde oldukları görülmüştür. Araştırmanın temel bulgusu, Sabah Gazetesi’nin referandumda “evet” tercihini desteklediği, Sözcü Gazetesi’nin ise “hayır” tercihini desteklediği gerçeğidir. Araştırma sürecinde Sabah gazetesi referandum ile ilgili toplam 103 haber yaparken Sözcü gazetesinin toplam 194 haber yaptığı görülmüştür. Sabah gazetesinde çıkan haberlerin % 91,26’sının referandumda “evet” oyu verilmesi yönünde iken Sözcü gazetesinde çıkan haberlerin ise % 71,13’ünün “hayır” oyu verilmesi yönündedir. Araştırma sürecinde Sabah gazetesinde toplam 154 köşe yazısı yayınlanmış olup bunların 83’ü referandum hakkındadır. Referandum hakkındaki köşe yazılarının da çoğunluğu (71) referandumda “evet” oyu kullanılması yönündedir. Sözcü gazetesinde; toplam 139 köşe yazısının 94 tanesinin referandum hakkında olduğu görülmektedir. Bunlardan 93 tanesi referandumda “hayır” oyu kullanılması yönünde iken 1 tane tarafsız olarak nitelendirilebilecek köşe yazısına rastlanmıştır.Keywords
Referandum, gazetecilik, haber, içerik analizi

Abstract

The news-giving function is one of the most important functions of the mass media. The need for communication, which is important for humanity at all times, is a sine qua non for modern societies. Significant developments in mass media have also greatly increased the communication methods. Despite the circumstances, the extent to which the responsibilities of journalism remains so important is how important it has preserved the function of informing journalism. Journalists who are responsible for accurate and impartial reporting, even in matters that seem unimportant in daily life, should make their profession more careful and attentive in matters involving the whole society. For example, in social events such as elections and referendums, journalists should refrain from directing while functioning to inform the public. Is this theoretical requirement precisely fulfilled in practice? Turkey passed a referendum on the Presidential System - Constitutional Amendment on 16 April 2017. It has been seen that there are some differences between what is and what needs to be done in the study of the press-broadcasting organizations that should publish according to the principle of neutrality in the referendum propaganda process. Within the scope of the study, Sabah and Sözcü newspapers were examined for fifteen days before the referendum. At this stage of the review of the news about the referendum and the writings of the corner, it is seen that the newspapers tend to report on their own ideological ties. The main finding of the research is the fact that Sabah Newspaper supports the "yes" choice in the referendum and the Sözcü Newspaper supports the "no" preference. Two important newspapers nationwide, Sabah newspaper made a total of 103 news about the referendum; Sözcü newspaper made a total of 194 news about the referendum. It is observed that 91.26% of the news in Sabah Newspaper is to be voted "yes" in the referendum, whereas 71.13% of the news in Sözcü newspaper is to be voted "no". In the research process, a total of 154 corner writings were published in the Sabah newspaper, of which 83 are about referendum. The majority of these column writings about the referendum (71) refer to the vote "yes" in the referendum. According to the Sözcü nevwspaper; A total of 139 cornersteps were written and 94 of them were about the referendum. Despite the fact that only 1 article of the article can be considered neutral, the other 93 articles published in the Sözcü newspaper have reached the conclusion that "no" vote is used in the referendum.Keywords
Referendum, journalism, news, content analysis

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved