INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AVRUPA BİRLİĞİ DÜZEYİNDE VE TÜRKİYE’DE GENÇ İŞSİZLİĞİNE İLİŞKİN POLİTİKALARIN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF POLICIES RELATED TO YOUTH UNEMPLOYMENT IN TURKEY AND THE LEVEL OF THE EUROPEAN UNION )

Author : Erhan GÜLCAN  & Burak KULAKSIZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 51
Page : 542-564
    


Summary

Günümüzde işsizlik sadece ülkesel bir sorun olmaktan çıkıp, bölgesel ve küresel bir sorun haline de gelmiştir. Bu anlamda işsizlik sorununu ele alan ve değerlendiren ülkelerin yanı sıra, bölgesel ve küresel unsurlar da girişimde bulunmakta ve özel politikalar geliştirmektedirler. Bu girişim ve politikaların bazıları, işsizlik riski ile daha yoğun ve daha dramatik yüzleşen belirli kümelere yönelik olmaktadır. Bu kümeler içinde yer alan gençlerin işsizliği, gerek Avrupa Birliği (AB) düzeyinde, gerekse de Türkiye’de önemli bir sorun alanı olarak kendini göstermektedir. Bir toplumun temel dayanağını oluşturan genç nüfus içerisinde yaşanan işsizlik, ülkelerin ekonomik, sosyal ve siyasal anlamda da gelişebilmesini engelleyebilmektedir. Bu bağlamda çalışmada genç işsizliği konusu kuramsal ve uygulamaya yönelik olarak iki boyutta ele alınmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde genç işsizliği kavramsal olarak incelenmektedir. İkinci bölümde, ulusal yapılardaki politikalardan farklı olan AB düzeyindeki genç işsizliğine ilişkin politikalar incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise genç işsizliğine ilişkin Türkiye’deki ulusal düzeyde yapılan politikalar incelenmektedir.Keywords
İşsizlik, Genç İşsizliği, Avrupa Birliği Düzeyi, AB Gençlik Güvencesi, Türkiye

Abstract

Today, unemployment is not only a national problem but also a regional and global problem. In this sense, besides the countries that deal with and evaluate the unemployment problem, regional and global elements are also undertaking initiatives and developing special policies. Some of these initiatives and policies address specific groups that face the risk of unemployment more intensely and more dramatically. Youth unemployment located in these groups shows itself as a major problem area both at the level of the European Union and in Turkey. Unemployment in the young population, which constitutes the mainstay of society, can prevent countries from developing in economic, social and political terms. In this context, the issue of youth unemployment is handled in two dimensions as theoretical and practical. In the first part of the study, young unemployment is examined conceptually. In the second part, policies on youth unemployment at EU level, which are different from those in national structures, are examined. In the third part of policies related to youth unemployment at the national level in Turkey, it is examined.Keywords
Unemployment, Youth Unemployment, The Level of European Union, EU Youth Gurantee, Turkey