INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

AMATÖR FUTBOLCULARIN BENLİK SAYGISI DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: DÜZCE İLİ ÖRNEĞİ
(INVESTIGATION OF SELF-ESTEEM LEVELS OF AMATEUR FOOTBALLERS: THE CASE OF DUZCE PROVINCE )

Author : Kadir TİRYAKİ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 51
Page : 482-488
    


Summary

Bu çalışma amatör futbolcuların benlik saygısı düzeylerinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; Düzce ilinde bulunan amatör futbolculardan çalışmaya gönüllü olarak katılan 173 kişiden oluşturmaktadır. Araştırma da veri toplama aracı olarak, Rosenberg (1965) tarafından geliştirilmiş kendini değerlendirme ölçeği kullanılmıştır Ölçeğin geçerlik ve güvenirlilik çalışması Çuhadoroğlu (1986) tarafından yapılmıştır. Ölçek 63 maddeden ve 12 alt ölçekten oluşmaktadır. Bu çalışmada envanterin ilk 10 maddesini kapsayan benlik saygısı alt ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen verilerin analizi için Statistical Packadge for Social Sciences (SPSS) 22.0 paket programı kullanılmıştır Yapılan normallik testi sonucunda, Benlik saygısı düzeyine ilişkin elde edilen p değeri 0,05 ten küçük olduğu için non-parametrik testler kullanılmıştır. İkili gruplarda Mann-Whitney U, çoklu gruplarda Kruskal Wallis Testi, Kruskal Wallis Testi sonucunda çıkan anlamlı farkların hangi gruplar arasında belirlemek için Pairwise Comparison testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi (p<0.05) olarak kabul edilmiştir. Sonuç olarak amatör futbolcuların benlik saygısı düzeylerinde yaş, yaşadığı yer, kardeş sayısı, eğitim durumu, baba eğitim durumu, anne eğitim durumu, baba meslek ve futbol oynama süresi değişkenleri arasında anlamlı fark görülmezken, amatör futbolcuların futbol dışında başka branşla uğraşmadıkları, aylık gelirlerinin 501-1250 tl, geniş aile yapısı, annesi emekli olan ve ekonomik kazanç için futbol oynadıkları lehine istatiksel olarak anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir(p<0,05) Anahtar Kelimeler: Futbol, amatör, benlik saygısıKeywords
Futbol, amatör, benlik saygısı

Abstract

This study was conducted to investigate the self-esteem levels of amateur footballers. The study group was; Among the amateur footballers in Düzce province, 173 volunteers participated in the study. In the research, self-assessment scale developed by Rosenberg (1965) was used as a data collection tool. The validity and reliability study of the scale was conducted by Çuhadoroğlu (1986). The scale consists of 63 items and 12 subscales. In this study, self-esteem subscale, which includes the first 10 items of the inventory, was used. Statistical Package for Social Sciences (SPSS) 22.0 was used for the analysis of the data. Non-parametric tests were used since the p value of the self-esteem level was less than 0.05. Mann-Whitney U in pairs, Kruskal Wallis Test in multiple groups, and Pairwise Comparison test were used to determine the meaningful differences between groups. Significance level was accepted as (p <0.05). As a result, there was no significant difference between the variables of age, place of residence, number of siblings, education status, father education status, mother education status, father occupation and football playing time. 1250 ?, large family structure, the mother is retired, the economic gain was found to be a statistically significant difference in favour of playing football (p <0.05).Keywords
Football, amateur self-esteem