Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


EKONOMİK, SOSYAL VE POLİTİK KÜRESELLEŞMENİN KÜRESEL GÜÇ OLMADA ETKİLERİ
(THE EFFECTS OF ECONOMIC, SOCIAL AND POLITICAL GLOBALIZATION ON GLOBAL POWER )

Yazar : Harun YAKIŞIK  & Ahmet Kibar ÇETİN  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 12
Sayfa : 965-975
349    229


Özet

Küreselleşme ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişme ile birlikte önlenemez bir süreç olarak karşımıza çıkmaktadır. Küreselleşme çok geniş bir etki alanına sahip olduğundan birbirinden farklı bilim dallarındaki araştırmacılardan politika yapıcılarına kadar toplumun birçok farklı kesimi tarafından tartışılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, farklı gelir seviyelerindeki ülkelerde ekonomik, sosyal ve politik küreselleşmenin ülkelerin küresel ekonomik güç olmaya etkileri 2000-2012 yılları arasında panel veri analiz yöntemi kullanılarak incelemektir. Elde edilen sonuçlara göre, farklı gelir düzeyinde farklı küreselleşme kanallarının küresel ekonomik güç olmasında etkili olduğu tespit edilmiştir. Tahmin sonuçlarına göre; yüksek gelir grubunda ekonomik küreselleşmenin, orta-yüksek gelir grubunda sosyal küreselleşmenin ve orta-düşük gelir grubunda politik küreselleşmenin bu ülkelerin küresel güç olmalarına pozitif yönde etki ettiği tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarıma göre küreselleşme düşük gelirli ülkelerde negatif etkilere sahiptir.Anahtar Kelimeler
Küreselleşme, Küreselleşmenin Etkileri, Panel Veri Analiz Yöntemi

Abstract

With the rapid development of transportation and communication technologies, globalization emerges as an unavoidable process. Since globalization has a wide range of impacts, it is being discussed by many different segments of the society, from researchers of different sciences to policy makers. The purpose of this study is to examine the effects of economic, social and political globalization in countries with different income levels on the global economic power of countries using panel data analysis method and using period of 2000-2013. According to the results obtained, it has been determined that different globalization channels at different income levels are effective in being global economic power. According to the estimation results; economic globalization in the high income group, social globalization in the middle-high income group; and political globalization in middle-low income group have been found to have a positive effect on becoming global powers. According to research results, globalization has negative effects on low income countries.Keywords
Globalization, Impacts of Globalization, Panel Data Analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri