INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE DIŞ TİCARET DENGESİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLERİN MARSHALL-LERNER KOŞULU ÇERÇEVESİNDE ANALİZİ
(ANALYSIS OF THE DETERMINANTS OF TRADE BALANCE IN DEVELOPING COUNTRIES IN ACCORDANCE WITH MARSHALL-LERNER CONDITION )

Author : Özhan TUNCAY  & Türkü Su ÜSTÜNER  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 956-964
677    401


Summary

Gelişmekte olan ülkelerde ödemeler bilançosu içerisinde bir yandan sermaye akımlarının rolü artarken öte yandan finansal liberalizasyon sonrası dönemde mal ve hizmet ticareti de büyük miktarlara ulaşmıştır. Bu nedenle dış ticaret dengesini belirleyen faktörlerin araştırılması kaçınılmaz olmuştur. Dış ticaretin öneminin artması, farklı para birimlerine sahip olup birbirleriyle ticari ve mali etkileşimde olan ülkeler için döviz kurunu da önemli kılmıştır. Literatürde yüksek oranlı devalüasyon yada depresiasyonun dış ticaret üzerine olası pozitif yönlü etkisi Marshall – Lerner Koşulu olarak literatürde yer bulmaktadır. Söz konusu koşul, kurlardaki yükselişin dış ticaret dengesine iyileştirici etkisinin ancak, ithalat talebinin fiyat esnekliği ile ihracat talebinin fiyat esnekliği toplamının 1’den büyük veya 1’e eşit olması ile mümkün olduğunu savunmaktadır. Bu çalışmada, Marshall-Lerner Koşulu açısından reel efektif döviz kurlarının dış ticaret üzerine etkisinin yanında dış ticaret dengesi üzerinde etkisi olduğu düşünülen GSYİH, doğrudan yabancı yatırımlar ve para arzı değişkenlerinin de analize dahil edildiği bir model ortaya konulmaya çalışılmıştır. Dış ticaret dengesini belirleyen makro ekonomik faktörlerin Marshall- Lerner Koşulunu da kapsayacak biçimde araştırıldığı sözkonusu çalışmada ekonomik anlamda birbirine yakın olduğu düşünülen dokuz Avrupa ülkesi 2001 ile 2015 yılları arasındaki dönemi kapsayacak biçimde ele alınmış ve FGLS yönteminden yararlanılarak ampirik bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Veriler Dünya Bankası veri tabanından yararlanılarak oluşturulmuştur. Yapılan ampirik analiz sonucunda söz konusu ülkeler için Marshall-Lerner koşulunun geçerli olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Keywords
Döviz Kurları, Dış Ticaret Dengesi, Marshall-Lerner Koşulu, FGLS Yöntemi

Abstract

In developing countries, the role of capital flows in balance of payments has increased. Since the trade of goods and services have reached enormous amounts after the financial liberalization, it might be essential to examine the factors determining balance of trade. With the increase of foreign trade, the trade of goods and services among countries increases as well. The importance of exchange rate is at all time high due to the difference in countries' currencies that have commercial and financial relationship. In literature, the condition that supports the positive effect of higher-rate currency movement on trade balance is known as Marshall – Lerner Condition. Such condition claims that an upward trend in rates has a curative effect on trade balance. However, this condition holds only when the addition of the price elasticity of import demand and the price elasticity of export demand equals one or more than one. In this study, apart from the effective exchange rate variable; GDP, direct foreign investment and money supply are included in the model since it is believed that they also have an impact on trade balance. The extent of the effect of all these variables on import-export balance is implied accordingly. Therefore, nine economically-similar European countries are studied and the data of these countries from 2001 to 2015 are empirically tested. The analysis is tested with FGLS Method and it is concluded that Marshall – Lerner Condition does not satisfy any of these nine countries. The Data have been taken from the Worldbank macro economic indicators.Keywords
Exchange Rates, Trade Balance, Marshall-Lerner Condition, FGLS Method

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved