INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ALINYAZISI SAATİ'NDE İSLÂM ÂLEMİNE ÇAĞRI: DİRENİŞ ve DİRİLİŞ
(AN INVITATION to the ISLAMIC WORLD in THE ALINYAZISI SAATİ: INSURGENCY and RESURRECTION )

Author : Zeki TAŞTAN  & M. Arif ERZEN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 976-987
743    340


Summary

Sezai Karakoç, 1950'li yılların ortalarında beliren ve Türk şiirinde büyük bir kırılmayı işaret eden "İkinci Yeni" hareketi içerisinde anılan isimlerdendir. Fakat bilhassa dayandığı fikirsel altyapı ve dünya görüşü bakımından bu şiir hareketinin diğer üyelerinden farklı bir noktada durmaktadır. Bunda Karakoç'un şiir sanatındaki özgün çizgisi kadar eserlerini inşa eden düşünsel arka plan da etkili olmuştur. Nitekim Karakoç, Batılı modern şiire vâkıf bir sanatçı ve kültürel birikim bakımından son derece donanımlı bir entelektüel olmanın yanı sıra mensup olduğu coğrafyanın problemleri ve bu problemlerin çözüm yolları üzerinde kafa yoran bir fikir işçisidir. Onun İslâm âleminin ahvali ve geleceği üzerine düşüncelerini ortaya koyarken başvurduğu "diriliş" kavramı ise ayrı bir önem arz etmektedir. Karakoç'a göre şanlı günlerinden uzaklaşan İslâm medeniyeti, her alanda bir kalkınma ve silkinme gayreti sonucunda yeniden âbâd olacak, yani dirilişi yaşayacaktır. Karakoç, diriliş olgusu üzerinde bilhassa düzyazıları vasıtasıyla sıklıkla durmuştur. Ancak sanat değeri daha yüksek metinler olan şiirlerinin de bu düşünsel altyapıdan bağımsız okunamayacağı söylenebilir. Onun ilk döneminden son dönemine hemen her şiir kitabında diriliş düşüncesinin izlerini yakalamak mümkün olmakla birlikte 1989 tarihli Alınyazısı Saati adlı şiir kitabı, bu bağlamda çok daha iyi bir örnek teşkil eder. Çünkü bu kitabıyla şair, İslâm dünyasının ahvaline yönelik tespitler ve durum değerlendirmeleri yaptıktan sonra geleceğe dair umutlu bir bakış geliştirerek dirilişin topyekûn bir direniş bilinciyle mümkün olacağını vurgular. Batıdan ve doğudan emperyalist saldırılara maruz kalan Müslüman halkları, hem kendi medeniyetlerini inşa edecek hem de insanlık için huzurun kapılarını açacak olan kutlu bir direnişe davet eder. Bu çalışmada, Sezai Karakoç'un Alınyazısı Saati adlı şiir kitabı merkeze alınarak şairin İslâm dünyasına ilişkin tespit ve tahlillerine değinilecek, diriliş ve direniş fikrinin bu şiirlere nasıl yansıdığı üzerinde durulacaktır.Keywords
Türk Şiiri, İslâm Dünyası, Ortadoğu, Sezai Karakoç, "Diriliş" düşüncesi

Abstract

Sezai Karakoç is a name mentioned in the "Second New" movement which appeared in the mid-1950s and pointed out a great break in Turkish poetry. But he, stands at a different point than other members of this poetry movement, especially in terms of ideas and worldview. The intellectual background of Karakoç's works, as well as the original line of poetic art, has been influential in this. As a matter of fact, in addition to being a highly equipped intellectual in terms of cultural accumulation, Karakoç is an idea worker who thinks about the problems of geography and the ways of solving these problems. The concept of "resurrection" he uses when revealing his thoughts on the state and future of the Islamic world is also remarkable. According to Karakoç, the Islamic civilization, which has moved away from its glorious days, will be revived by showing a struggle for development in every way. Karakoç frequently referred to the resurrection in his essays. However, it can be said that his poems whose artistic values are higher texts can not be read independently from this intellectual infrastructure. It is possible to catch the traces of the thought of resurrection in almost every poetry book from his earliest period to his final period. But the book of poetry called Alınyazısı Saati in 1989 is a much better example in this context. Because, with this book, the poet makes determinations and assessments of the world of the Islamic world. Then he developed a hopeful view of the future and emphasized that the resurrection is possible with a total resistance awareness. The poet invites a blessed resistance to the Muslim peoples who are exposed to the imperialist attack from the West and from the East. According to him, this resistance will both build their own civilization and open doors of peace for humanity. In this study, Sezai Karakoç's book of poetry named Alınyazısı Saati will be taken into the center and the poet's findings and analyzes related to the Islamic world will be mentioned. It will also be emphasized how the idea of resurrection and resistance is reflected in these poems.Keywords
Turkish Poetry, Islamic World, Middle East, Sezai Karakoç, Thought of "Resurrection"

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved