INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

8. SINIF KIZ ÖĞRENCİLERİNİN KARİYER GELİŞİMİ SÜRECİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ
(FACTORS AFFECTING THE PROCESS OF CAREER DEVELOPMENT OF 8TH GRADE GIRL STUDENTS )

Author : Melda Medine SUNAY  & Sümeyye Nur KAHRAMAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1328-1337
    


Summary

Envanterler, bireyin kişilik, ilgi ve tutumlarıyla ilgili tipik davranışlarını ölçen araçlardır. Bu amaçla çeşitli envanterler geliştirilmiştir. Kişilik Envanterleri; genellikle bireylerin kişilik özellikleri ve uyum düzeyleri hakkında bilgi toplamak için geliştirilmiştir. İlgi Envanterleri; bireylerin ilgisini ölçmek amacıyla geliştirilmiş envanterlerdir. Okullarda öğrencilerin hangi alana, programa, mesleğe veya etkinliğe ilgisi olduğunu saptamak ve böylece öğrenciyi yönlendirmek amacıyla uygulanmaktadır. Tutum Envanterleri; bireyin duygusal, düşünsel ve davranışsal eğilimlerini ölçmek amacıyla hazırlanmış araçlardır.

Bireyi tanıma tekniklerinden elde edilen bilgiler, öğrencilere sunulacak destek ve desteğin planlanması konusunda, psikolojik danışmanlar, öğretmenler ve anne-babalar için yol göstericidir. Araştırmada kullandığımız İlkadım Bireyi Tanıma Envanteri de bunlardan biridir. İlkadım Bireyi Tanıma Envanteri Hacettepe ve Boğaziçi üniversitelerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında çalışan akademisyenlerin ortak çalışmaları sonucu geliştirilmiştir. Envanter, öğrencilerin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, baskın zekâ alanını, öğrenme türünü ve mesleki ilgisini bilimsel yöntemlerle belirleyerek, öğrencilerin doğru yönlendirilmesi için gerekli tanıma sonuçlarını üretmektedir. Bu çalışmada, 2019-2020 eğitim öğretim yılında LGS (Liselere Geçiş Sınavı)’ye girecek olan 8. sınıfta öğrenim gören 90 kız öğrenciye “İLKADIM Birey Tanıma Envanteri” uygulanmış ve kız öğrencilerin kariyer gelişimi sürecini etkileyen etmenler incelenmiştir. Uygulama ile öğrencilere orta öğretim kurumu tercihleri ve meslek seçimleri hakkında rehberlik etmek amaçlanmıştır. Çalışma soncunda elde edilen veriler doğrultusunda her bir kız öğrenciyle kariyer gelişimleri konusunda birebir bireysel mesleki rehberlik yapılmıştır.Keywords
Kariyer gelişimi, kız öğrenci, İlkadım bireyi tanıma envanteri.

Abstract

Inventories are tools which measure the typical behaviours of an individual related to personality, interest and attitudes. Various inventories have been developed for this purpose. Personality Inventories have generally been developed to collect information about personality characteristics and levels of compatibility. Interest Inventories have been developed to measure the interest of individuals. They are applied in schools to determine in which area, program, profession or activity students are interested and thus to direct them. Attitude Inventories have been developed to measure the emotional, intellectual and behavioural tendencies of an individual.

Information obtained from personal identity techniques is of guidance to parents, teachers and psychology counsellors on the subject of planning support to be given to students. The First Step Personal Identity Inventory is one such inventory which was used in this study. The First Step Personal Identity Inventory was developed as a result of the collaboration of academicians working in the field of Psychology Counselling and Welfare in Hacettepe and Boğaziçi universities. Using scientific methods to determine the personality characteristics of students, their work habits, predominant intellectual area, learning style, and interest and capability in a professional field, the necessary identity results are produced to be able to correctly direct students.

In this study, The First Step Personal Identity Inventory was applied to 90 girl students in the 8th grade who were going to take the High School Entrance Examination in the 2019-2020 academic year, and the factors affecting the process of career development in girl students were examined. This application aimed to guide the students in school selection and professional preferences. With the data obtained as a result of this study, individual professional guidance on the subject of career development was provided for each girl student.Keywords
Career Development, gril student, The first step personel identity.