INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GENÇ FUTBOLCULARDA (U16) FARKLI KUVVET TÜRLERİNİN İLİŞKİSİNİN İNCELENMESİ
(INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DIFFERENT KIND OF STRENGTH IN YOUNG FOOTBALL PLAYERS (U16) )

Author : Abdullah ÇETİNDEMİR  ; Selami YÜKSEK & Hamit CİHAN  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1348-1356
    


Summary

Bu araştırmanın amacı, genç futbolcularda farklı kuvvet türlerinin ilişkisinin incelenmesidir. Çalışmaya 2019-2020 sezonu, U16 elit liginde ve amatör liginde mücadele eden Trabzonspor takımı ve Trabzon Ortahisar Kanuni takımı oyuncuları olmak üzere toplamda 31 futbolcu gönüllülük esasına göre dâhil edildi. Sporcuların boy ortalamaları 171 ± 69 cm, vücut ağırlığı ortalamaları 65,19 ± kg, yaş ortalamaları 15 ± yıl, beden kitle indeksi ortalamaları 22 ± 09 kg/m2 ve spor yapma yaş ortalamaları ise 6 ± 25 yıldır. Nicel araştırma yaklaşımına göre düzenlenen bu çalışmada deneysel desenler araştırma yöntemi kullanılmıştır. Örneklem grubunun sırasıyla, ilk hafta demografik bilgileri olmak üzere, İkinci hafta maksimal kuvvet (1TM) ölçümleri, üçüncü hafta statik kuvvet ölçümleri tamamlanmıştır. Dördüncü ve beşinci haftalar ise çabuk kuvvet ve kuvvette devamlılık ölçümleri gerçekleştirildi. Verilerin istatiksel analizinde SPSS 23 paket programı kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak; Pearson Momentler Çarpımı Korelasyonu kullanılmış olup verilerin analizinde anlamlılık düzeyleri 0.05 olarak alınmıştır. Maksimal kuvvet ile kuvvette devamlılık, çabuk kuvvet ve relatif kuvvetin kg puanları arasında (p<0.01) pozitif yönde yüksek düzeyde anlamlı ilişki bulunmuştur. Bunun yanında kuvvette devamlılık ile çabuk kuvvet ve relatif kuvvet kg puanları arasında da (p<0.01) pozitif yönde yüksek düzeyde ilişki görülmektedir. Ayrıca çabuk kuvvetin kg puanları ile relatif kuvvetin kg puanları arasında (p<0.01) pozitif yönde anlamlı düzeyde ilişki bulgulanmıştır. Diğer taraftan statik kuvvettin sn puanları ile kuvvette devamlılık, çabuk kuvvet, maksimal kuvvet ve relatif kuvvet kg puanları arasında (r= .06, p> 0.05) ise anlamlı bir farklılık bulunamadı. Sonuç olarak bu araştırma, örneklem grubunun gerçekleştirdiği branş ve sahip olduğu yaş özelliklerinin her bir kuvvet türüne özgü antrenman programlarının planlanması açısından mevcut literatüre katkı sağlayacaktır.Keywords
Futbol, Kuvvet, Statik, Dinamik, Leg press

Abstract

The purpose of this research is to examine the relationship between different strength types in young footballers. A total of 31 football players, including Trabzonspor team and Trabzon Ortahisar Kanuni team players, who competed in the U16 elite league and amateur league, were included in the study on a voluntary basis. The average height of athletes are 171 ± 69 cm, the average body weight is 65.19 ± kg, the average age is 15 ± years, the average body mass index is 22 ± 09 kg / m2 and the average age of training is 6 ± 25 years. In this study, which was organized according to the quantitative research approach, experimental design research was used. In the first week, the demographic information of the sample group, the second-week maximal strength (1RM) measurements and the third-week static strength measurements were completed. In the fourth and fifth weeks, explosive power and strength endurance measurements were performed. SPSS 23 package program was used for statistical analysis of the data. As a statistical method in the evaluation of the data; Pearson Moments Product Correlation was used and significance levels were taken as 0.05 in the analysis of the data. Between maximal strength and strength in endurance, explosive power and relative strength in kg scores (p <0.01) a positive high level of significant relationship was found. In addition, a high level of positive correlation is observed between strength endurance and explosive power and relative strength kg scores (p <0.01). In addition, a significant positive correlation was found between kg points of the explosive power and kg points of the relative strength (p <0.01). On the other hand, no significant difference was found between the points of static strength sn and strength in endurance, explosive power, maximal strength and relative strength kg scores (r = .06, p> 0.05). As a result, this research will contribute to the existing literature in terms of planning the training programs specific to each type of strength of the branch and the age characteristics of the sample group.Keywords
Football, Strength, Static, Dynamic, Leg press