INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ADÖLESAN BASKETBOLCULARDA STATİK VE DİNAMİK ISINMA-GERME EGZERSİZLERİNİN BAZI MOTORİK ÖZELLİKLERE ETKİSİ
(THE EFFECT OF STATIC AND DYNAMIC WARM-UP&STRECHING EXERCISES ON SOME MOTORICAL PROPERTIES IN ADOLESCENT BASKETBALL PLAYERS )

Author : Ozan ESMER  & Canan Gülbin ESKİYECEK  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1454-1459
    


Summary

Bu çalışmanın amacı, adölesan dönemde bulunan erkek basketbol oyuncularının 12 hafta boyunca statik ve dinamik olarak uygulanan ısınma-germe egzersizlerinin sporcuların sürat, çeviklik, sıçrama ve esneklik parametrelerine etkisini ve değişimini incelemektir. Araştırmaya katılan sporcular deney (n=11; yaş ortalaması=16,36?0,81 yıl; boy uzunluğu ortalaması=178,64?8,18 cm; vücut ağırlığı ortalaması=64,97?8,85 kg) ve kontrol (n=13; yaş ortalaması=,46?0,52 yıl; boy uzunluğu ortalaması=177,15?9,31 cm; vücut ağırlığı ortalaması=65,57?10,69 kg) grubu olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Araştırmada 12 haftalık antrenman programı öncesinde ve sonrasında tüm gruplara 30 m sürat, illinois çeviklik, otur-uzan eriş esneklik, dikey sıçrama ve esneklik testleri uygulanmıştır. Deney ve kontrol grubu 12 hafta boyunca haftada 3 gün ve günde asgari 2 saat rutin basketbol antrenmanlarına devam etmiştir. Deney grubuna her antrenman öncesi belirlenmiş statik ve dinamik ısınma egzersizleri ile birlikte germe egzersizleri uygulanmıştır. Kontrol grubu ise antrenmanlar öncesi rutin ısınma ve germe egzersizlerine devam etmiştir. Araştırmada elde edilen verilere SPSS 24.0 istatistik programında tanımlayıcı istatistikler yapıldıktan sonra grup içi analizlerde Wilcoxon testi, gruplar arası analizlerde ise Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. Anlamlılık düzeyi ise p<0.05 olarak kabul edilmiştir. Araştırmada deney grubunun, illionis çeviklik, dikey sıçrama ve otur-uzan eriş testlerinin ön ve son test değerleri arasında, kontrol grubunun ise otur-uzan eriş testinin ön ve son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Gruplar arası karşılaştırmalarda, 30 m sürat, dikey sıçrama ve otur-uzan eriş testlerinin son test değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuştur (p<0.05). Araştırma sonucunda, 12 hafta süresince antrenmanlar öncesinde uygulanan statik ve dinamik ısınma-germe egzersizlerinin erkek adölesan basketbolcuların sürat, çeviklik, sıçrama ve esneklik değerleri üzerinde olumlu etkileri olduğu söylenebilir.Keywords
Basketbol, Statik-Dinamik Isınma ve Germe, Motorik Özellik.

Abstract

The aim of this study is to examine the effect and change of static and dynamically applied warm-up and stretching exercises during 12 weeks on athlete's speed, agility, jump and flexibility parameters of male basketball players of the adolescent period. The athletes of participating in the research are divided into two groups as experimental (n=11; average age=16.36±0.81 years; average height=178.64±8.18 cm; average body weight=64.97±8.85 kg) and control (n=13; average age=15.46±0.52 years; average height=177.15±9.31 cm; average body weight=65.57±10.69 kg) groups. In the research, 30 m speed, Illinois agility, sit and reach flexibility, vertical jump and flexibility tests were applied to all groups before and after the 12-week training program. Experiment and control group continued routine basketball training for a minimum of 2 hours a day, 3 days a week for 12 weeks. The data obtained in the study was applied, after the descriptive statistics were done in the SPSS 24.0 statistics program, Wilcoxon test in the intra-group analysis and Mann-Whitney U test in inter-group analysis. The level of significance was accepted as p<0.05. In the study, a statistically significant difference was found between the pre and post-test values of the experimental group on Illinois agility, vertical jump and sit&reach tests, and the control group's a statistically significant difference was found between the pre and post-test values of the sit&reach test (p<0.05). In comparisons between groups, a statistically significant difference was found between the posttest values of 30 m speed, vertical jump and sit&reach tests (p<0.05). As a result of the research, it can be said that the static and dynamic warm-up exercises that are applied before the training for 12 weeks have positive effects on the speed, agility, jump and flexibility values of male adolescent basketball players.Keywords
Basketball, Static-Dynamic Warm-up & Stretching, Motoric Property.