INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

GÖRSEL İMGELERİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN PLASTİK DİLDE SERAMİK YOLU İLE ANLATIMI
(EXPLANATION OF THE IMPACT OF VISUAL IMAGES ON CHILDREN BY THE CERAMICS ART IN THE PLASTIC LANGUAGE )

Author : Sevinç KÖSEOĞLU ULUBATLI    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1426-1434
    


Summary

Bir kültürün anlaşılması, tanınması ve kavranmasında sanat eğitiminin rolü kuşkusuz önemli bir yere sahiptir. Sanat eğitiminin temel hedefi; her bireyde yaratıcılık olduğu hipotezinden yola çıkarak en erken yaşlarda bu yaratıcılığı ortaya çıkarmak ve çocuğun düşünmesini hedeflemektedir. Okul öncesi dönemlerde yazmayı ve okumayı bilmeyen çocuk; duygu, düşünce ve izlenimlerini; yaptığı resimlerde boya, kalem, renk kullanarak anlatmaya çalışırken, üç boyutlu materyaller de ise çamuru yoğurup şekillendirerek yaptığı üç boyutlu seramik ya da heykeller ile anlatır. Özgürce kendini ifade edebilme ortamını bulan çocuk öğrendiği sevgiyi, nefreti, şiddeti, mutluluğu aktarır. Ki sanat eğitiminin amaçlarından biri de özgürce kendini ifade edebilen bireyler yetiştirmektir. Çocukların kendilerini ifade edebilmesinde resim, seramik, müzik gibi sanat dallarının önemi büyüktür. Bu araştırmada gündelik hayatta çocukların sıkça maruz kaldığı, özellikle, şiddet ve korku temalı görselleri nasıl içselleştirdikleri ve hayatlarına nasıl kattıkları sorgulanmaktadır. Görsel imge ile girilen etkileşimin sonucunda, sanat yolu ile seramik dilinde dışarıya nasıl aktardıklarını inceleyerek, ortaya çıkan çalışmalar yorumlanmıştır.Keywords
Görsel imge, çocuk, şiddet, korku, sanatsal gelişim, seramik

Abstract

The role of art education, undoubtedly, plays an important role in understanding, recognizing and absorbing culture. Based on the hypothesis that each individual has created, the main goal of art education is to reveal this creativity at the earliest possible ages and to make children think creatively. A child who does not know how to write and read in pre-school periods uses different methods to show his/her emotions, thoughts and impressions. In painting, he/she tries to show by using paint, pencil and color; in three-dimensional materials, he/she describes with three-dimensional ceramics or sculptures, which he/she makes by kneading and shaping the mud. A child, who finds the environment to express himself freely, conveys the love, hatred, violence and happiness he experienced in these works. One of the aims of art education is to raise individuals who can express themselves freely. Art fields such as painting, ceramics and music are very important for children to be able to express themselves.

In this study, it is questioned how children internalize and adapt to their life the violence and fear-themed visuals, materials, which they are frequently exposed to in their daily life. As a result of the interaction with the visual image, by examining how they transmit in the language of ceramics through the art, the study results are interpreted.Keywords
Visual image, children, violence, fear, artistic development, ceramic