INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRKİYE’DEKİ KONAKLAMA İŞLETMELERİNE AİT SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLARININ GRI RAPORLAMA STANDARTLARIYLA KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
(COMPARATIVE ANALYSIS OF SUSTAINABILITY REPORTS OF HOSPITALITY INDUSTRY IN TURKEY WITH GRI REPORTING STANDARDS )

Author : Erdal YILMAZ  & Ruhan BAYRAK OĞUZ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1381-1405
    


Summary

İşletmelerin doğal kaynakları kullanırken toplumu ne kadar dikkate aldıkları ve ekonomik olarak nasıl faaliyet gösterdikleri konusunda paydaşlarını bilgilendirmeleri sosyal sorumluluklarının bir gereğidir. İşletmeler; ekonomik, sosyal ve çevresel faaliyetlerini ve bu faaliyetlerinin etkilerini sunabilmek için sürdürülebilirlik raporları hazırlamaktadır. Bunun için dünya çapında kullanılan çeşitli raporlama çerçeveleri bulunmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de bulunan konaklama işletmelerinin sürdürülebilirlik raporları içerik analizi yöntemi ile incelenmiştir. İncelenen raporlar GRI raporlama standartları ve GRI Küresel Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu tarafından turizm sektörüne rehber olması için hazırlanan GRI Turizm Göstergeleri ile karşılaştırılarak analiz edilmiştir.  İçerik analizinde GRI Turizm Göstergeleri dikkate alınarak anahtar kelimeler belirlenmiş ve anahtar kelimelerin raporlarda yer alma sıklıklarına bakılmıştır. Araştırma sonucunda konaklama işletmelerinin sürdürülebilirlik raporlarında en fazla sosyal boyut ile ilgili açıklamalara ve en az ekonomik faaliyetler boyutu ile ilgili açıklamalara yer verdikleri tespit edilmiştir. Sürdürülebilirlik raporlarında GRI standartlarında belirtilen nitelikte bilgilerden ziyade genel geçer ifadelere yer verildiği, raporlama ilkelerine uyulmadığı ve sonuç olarak GRI standartlarına uygun raporlama yapılmadığı tespit edilmiştir.Keywords
Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilirlik Raporları, Küresel Raporlama İnisiyatifi (GRI), Konaklama İşletmeleri

Abstract

Social responsibilities require that enterprises inform their stakeholders on to what extent they consider the society while using natural resources, and on how they operate economically. Enterprises prepare sustainability reports to present their economic, social and environmental activities and the effects of these activities. There are several reporting frameworks used worldwide for this. In this study, sustainability reports of accommodation establishments in Turkey were examined with the content analysis method. These reports were analyzed by comparing them with GRI reporting standards and GRI Tourism Indicators prepared by the GRI Global Sustainability Standards Board to guide the tourism industry. In the content analysis, considering the GRI Tourism Indicators, various keywords were determined and the frequency of the keywords in the reports was examined. As a result of the research, it was determined that the accommodation enterprises included the most social explanations and the least economic explanations in their sustainability reports. It has been determined that sustainability reports include general valid statements rather than the information specified in the GRI standards, do not comply with the reporting principles and as a result, do not report in accordance with the GRI Standards.Keywords
Sustainability, Sustainability Reports, Global Reporting Initiative (GRI), Hospitality Industry