INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SAĞLIK KURUMU TERCİHİNDE SOSYAL MEDYANIN ROLÜ
(THE ROLE OF SOCIAL MEDIA IN THE PREFERENCE OF HEALTH INSTITUTION )

Author : Betül AKALIN  & Ayşenur MODANLIOĞLU  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1364-1371
    


Summary

Bu çalışma bireylerin hastane seçiminde sosyal medyayı kullanma durumları, bu ortamda yapılan tanıtım, reklam ve değerlendirmelerin karar vermeleri üzerine etkisi ile alınan hizmet sonrası edinilen deneyimleri sosyal medyaya ne oranda yansıttıklarının tespiti amacıyla yapılmıştır. Betimsel tipte yapılan bu çalışma, 1 Temmuz 2019-1 Ekim 2019 İstanbul ili sınırları içerisinde tesadüfi örneklem yöntemiyle seçilmiş, 18-60 yaş aralığındaki 120 kişi üzerinde yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yüz yüze anket formu kullanılmıştır. Anketin Cronbach Alpha değeri 0,73' tür. Ankette; katılımcılara demografik veri olarak yaş ve cinsiyet olmak üzere toplam 2 soru, medya araçlarını kullanma, takip etme ve yayınlardan etkilenme durumlarını tespit etmeye yönelik ise 16 soru olmak üzere toplam 19 soru sorulmuştur. Anketten elde edilen veriler tanımlayıcı analizi yapıldıktan sonra SPSS programında frekans ve yüzdelik olarak hesaplanmıştır. Çalışmaya katılan bireylerin ağırlıklı olarak kadın (%70,8) olduğu ortalama yaşın ise 23,20±6.80 olduğu belirlendi. Araştırmada en fazla kullanılan sosyal medya aracının %48,3 ile Instagram uygulaması olduğu görüldü. Çalışmada edinilen bulgular; Tanıtım, Paylaşım, Yön Bulma ve Güvenilirlik Teması şeklinde 4 grupta ayrıntılı değerlendirildi. Yapılan çalışma sonucunda sosyal medya aracılığıyla yapılan iletişimin hasta/birey üzerinde pozitif etkisi vardır. Tanıtım amaçlı yapılan uygulamalardan ziyade somut ve gerçekçi yaklaşımların daha etkilidir. Bireylerin sosyal medyadaki bilgilere temkinli yaklaşmaları yüzünden sosyal medyanın hastane tercihlerine olumlu katkı yapmasına rağmen karar noktasını oluşturmadığı sonucuna varılmıştır.Keywords
Sosyal medya, hastane, hastane seçimi, tüketici, iletişim

Abstract

This study was carried out to determine the extent to which individuals reflect the use of social media in the choice of hospitals, the impact of publicity, advertisements and evaluations made in this environment, and the experiences gained after the service. This descriptive study was carried out on 120 people between the ages of 18-60, selected by random sampling method within the boundaries of Istanbul between 1 July 2019- 1 October 2019. In the research, the face-to-face questionnaire was used as a data collection tool. The Cronbach Alpha value of the questionnaire is 0.73. In the questionnaire, participants were asked a total of 19 questions, 2 of which were age and gender, like demographic data, and 16 of them, which were aimed at using media tools, following and influencing the publications. After the descriptive analysis of the data obtained from the questionnaire was made, it was calculated as frequency and percentage in the SPSS program. It was determined that the individuals participating in the study were predominantly women (70.8%) and the average age was 23.20 ± 6.80. The most used social media tool in the study was found to be an Instagram application with 48.3%. Findings obtained in the study were evaluated in 4 groups as Presentation, Sharing, Direction Finding and Reliability Theme. As a result of the study, communication via social media has a positive effect on the patient / individual. Concrete and realistic approaches are more effective than promotional applications. Due to the cautious approach of the individuals to the information on social media, it was concluded that the social media did not constitute the decision point although they made a positive contribution to the hospital preferences.Keywords
Social media, hospital, hospital selection, consumer, communication