INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KUR’AN’DA GEÇEN HAYVAN SEMBOLLERİNİN DENEYSEL VE FORMEL KAYNAK AÇISINDAN DİN EĞİTİMİ BAĞLAMINDA KISA BİR DEĞERLENDİRMESİ
(A BRIEF EVALUATION OF ANIMAL SYMBOLS PASSING IN THE QUR'AN IN THE CONTEXT OF RELIGIOUS EDUCATION IN TERMS OF EXPERIMENTAL AND FORMEL SOURCE )

Author : Fatih Menderes BİLGİLİ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1442-1453
    


Summary

Kelimeler iki kategoride değerlendirilebilir. Biri, insanın anlamasından bağımsız doğayı oluşturan her bir varlık, diğeri de bu varlıklara insanın verdiği isimlerdir. Kur’an’da geçen arıyı ve örümceği bu bağlamda inceleyeceğiz. Bu iki farklı kelime arasında anlam açısından bir tutarlılık olmalıdır. Çünkü verilen bilgilerin hakikati yansıtıp yansıtmadığının temel ölçütlerinden biri budur. Buradaki tutarlılık mesajın doğruluğunu ve geçerliliğini gösterir. Buna ilim diyebiliriz. Bu hususta doğadaki kanunlardan istifade ederek bir bakış açısı geliştirmek gerekir. Doğa ve Kur’an ayetlerinden elde edilen bu kelimelerle çok sayıda semboller elde edebilir. Bunları ilmî çerçevede ortaya çıkarabilecek olan kurallar bir sistem oluşturur.Keywords
Din Eğitimi, Kur’an’da Semboller, Eğitim, Formel Kaynak

Abstract

Words can be evaluated in two categories. One is the name given by the man to each entity that constitutes nature independent of human comprehension, and the other is the name given to these entities. We will examine the bee and the spider in this context.

There must be consistency between these two different words in terms of meaning. Because this is one of the main criteria of whether the information given reflects the truth or not. Consistency here indicates the accuracy and validity of the message. Let's call it science.

In this respect, it is necessary to develop a point of view by taking advantage of the laws of nature. With these words derived from nature and verses of the Qur'an, one can obtain numerous symbols. The rules that can reveal them in the scientific framework form a system.Keywords
Religious Education, Symbols in the Qur'an, Education, Formal Source