INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

İNGİLİZ ORDUSU’NUN 1920-1921 YILI BÜTÇESİ İÇİN İNGİLTERE PARLAMENTOSU’NDA YAPILAN OTURUM HAKKINDA BİR İNCELEME
(AN INVESTIGATION ON THE SESSION OF THE BRITISH ARMY FOR THE BUDGET OF 1920-1921 IN PARLIAMENT OF GREAT BRITAIN )

Author : Çağdaş YÜKSEL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1435-1441
    


Summary

İngiltere Birinci Dünya Savaşı öncesinde büyük bir donanmanın yanı sıra küçük bir kara ordusuna sahip olmuştur. Ancak Birinci Dünya Savaşı ile birlikte bu durum değişmiş İngiliz Ordusu büyümeye başlamıştır. 1916 yılından itibaren zorunlu askerlik sistemi gelmiş ve asker sayısı hızla artmıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın getirdiği yıkım, savaştan zaferle çıkan İngiltere’yi ekonomik açıdan sarsmıştır. Ordunun büyüklüğü ve artan masrafları İngiltere Parlamentosu’nda sık sık tartışmalara yol açmıştır. İngiliz Hükümeti savaş sonrasında kurulan düzenin devam ettirilebilmesi ve imparatorluğun savunulması için ordu bütçesinin arttırılmasını isterken, ekonominin kötü olması nedeniyle muhalefet buna karşı çıkmıştır. İngiltere’nin bu durumu Anadolu’da başlayan Milli Mücadele’yi de yakından etkilemiştir. Maddi sıkıntılar içinde olan İngiltere, Sevr Antlaşması’nı Ankara Hükümeti’ne kabul ettirmek üzere Yunanistan’ı kullanmak zorunda kalmıştır. Bu durum müttefikleri ile arasının açılmasına yol açtığı için Ankara Hükümeti’ne yaramıştır. Ülkede ordu masraflarına yönelik eleştiriler İngiltere’nin Rusya, Kafkasya, Mezopotamya ve Anadolu’ya yönelik girişimlerini önemli ölçüde etkilemiştir. Ordu bütçesi hakkında İngiltere Avam Kamarası’nda yapılan oturumda ordu bütçesinin yanı sıra İngiliz Hükümeti’nin Anadolu, Mezopotamya, Rusya, Kafkasya ve Hindistan politikaları da tartışılmıştır.Keywords
İngiltere, Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele

Abstract

Great Britain had a small army as well as a large navy before the First World War. However, this situation has changed with the First World War and the British Army started to grow. The mandatory military system has been introduced since 1916 and the number of soldiers has increased rapidly. The destruction brought by the First World War shook Great Britain, the winner of the war, economically. The size and rising costs of the army have frequently sparked controversy in Parliament of Great Britain. While the British Government wanted to increase the army budget in order to maintain the order established after the war and to defend the empire, the opposition opposed it due to the poor economy. This situation of Great Britain has also affected the National Struggle that started in Anatolia. Great Britain, which was in financial difficulties, hat to use Greece to get the Treaty of Sevres to the Ankara Government. This situation has benefited the Ankara Government because it caused the deterioration between Great Britain and her allies. Criticism of army costs in the country has significantly affected Great Britain’s initiatives towards Russia, the Caucasus, Mesopotamia and Anatolia. In the session held in the House of Commons of Great Britain about army budget, besides the army budget, the British Government’s policies on Anatolia, Mesopotamia, Russia, the Caucasus and India were discussed.Keywords
Great Britain, the First World War, the National Struggle