INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YÖNETİM - İDARE KAVRAMLARININ YAPISAL - İŞLEVSEL ANALİZİ VE KAVRAMSAL AÇIDAN TANIMLANMASI
(STRUCTURAL - FUNCTIONAL ANALYSIS AND CONCEPTUAL DEFINITION OF MANAGEMENT - ADMINISTRATION CONCEPTS )

Author : Mehmet MECEK  & Özge KOCAKULA YILDIRIM  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1411-1425
    


Summary

Bu çalışmada, literatürde yönetim kavramının karşılığı konusunda sıklıkla karşılaşılan terimsel çoğulculuk konusu sorunsallaştırılmıştır. Bu sorunsal çerçevesinde yönetim kavramının bilim öncesindeki pratiklerde ve yönetim biliminin başlangıcından günümüze uzanan hatta terimsel çoğulculuğun ortaya çıkmasında rol oynayan arka plan unsurları tartışılmıştır. Yönetim olgusunun insanlık tarihinin başlangıcına uzanan köklü bir olgu olması nedeniyle, uygulamada ve teorikte beslendiği farklı disiplinlerden gelen terimsel karşılıklar paylaşılmıştır. Literatürde özellikle göze çarpan keskin ayrımlardan birinin yönetim/idare ayrımı olduğu düşünüldüğünde, bu çalışmada iki terim arasında bulunduğu öne sürülen farklılara ve benzerliklere odaklanılarak bir senteze varılmıştır. Geçmişten günümüze yapılmış olan yönetim tanımları analiz edilerek, bu tanımların birleştiği ortak noktalardan hareketle yeni bir yönetim tanımı getirilmiştir.Keywords
yönetim, idare, terimsel çoğulculuk, kavramsal analiz

Abstract

In this study, the issue of terminological pluralism, which is often encountered in the literature on the equivalent of the concept of management, has been problematized. In this problematic context, the background elements of the concept of management, which play a role in the emergence of the terminological pluralism in the pre-scientific practices and the line from the beginning of the science of management to the present, have been discussed. Due to the fact that management is a well-established phenomenon dating back to the beginning of human history, the terminological responses from the different disciplines it feeds on in practice and theory have been shared. Considering that one of the sharp distinctions that are particularly noticeable in the literature is the management/administration distinction, a synthesis was reached by focusing on the differences and similarities suggested being found between the two terms in this study. The management definitions made from the past to the present were analyzed and a new definition of management was introduced based on the common points where these definitions meet.Keywords
management, administration, terminological pluralism, conceptual analysis