INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU'NUN ŞİİRLERİNDE RESME AİT UNSURLAR
(THE ELEMENTS OF PAINTING IN THE POEMS OF BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU )

Author : Hamza AYDOĞDU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 55
Page : 1800-1808
    


Summary

Batılılaşma devri Türk edebiyatı, yeni edebî türlere sahne olurken şiir gibi köklü bir söz söyleme sanatının da tartışılmasına zemin hazırlar. Bu çerçevede şiir türünün biçimsel özellikleri ve konuları dönüşürken ayrıca şiirin diğer güzel sanatlar ile olan ilişkisi de zaman zaman gündeme gelir. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı bu açıdan zengin bir evreyi teşkil eder. Dönemin tanınmış şairlerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu (1913-1975), şairliğinin yanı sıra Türk resim tarihinde iz bırakmış güçlü bir figürdür. Eyüboğlu, her iki sanatla ilgilenip hem resimde hem de şiirde dikkate değer bir çizgi yakalamıştır. Şair Bedri Rahmi, Cumhuriyet devrinin ana eğilimlerinden birine tam anlamıyla dâhil olmayan özgün bir sanatkârdır. Onun şiirlerine halk kültürü ve doğal söyleyişlerin yanı sıra ressamlığından kaynaklanan birtakım hususiyetler de karakter kazandırmıştır. Şiirlerinde renklere geniş yer ayırması ve renk vurgularıyla alışılmadık söyleyişler meydana getirmesi de ressam duyarlılığını işaret eder. Dış dünyaya dair gözlemlerini şiirleştirirken âdeta sözlerle bir tablo çizer gibi hareket etmesi, bazen de ressamları ve resme ait unsurları anması; onun şiir söylerken resim sanatından etkilendiğini, âleme ressam gözüyle bakmaktan kendini alamadığını gösterir. Bu makalede, Bedri Rahmi'nin şiirlerinde resme ait unsurların kullanımı örneklendirilmiş; şairin ifade ve imaj yaratmada bu unsurlardan nasıl istifade ettiği gösterilmeye çalışılmıştır.Keywords
Cumhuriyet Devri Türk Edebiyatı, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Resim ve Şiir, Renkler.

Abstract

While Turkish literature, the era of westernization, was the scene of new literary genres, it also paves the way for discussion of the art of saying a rooted word like poetry. In this context, while the formal features and subjects of the poetry genre are being transformed, the relation of poetry with other fine arts comes to the agenda from time to time. Turkish literature in the Republican era constitutes a rich phase in this respect. Bedri Rahmi Eyüboğlu (1913-1975), one of the well-known poets of the period, was a powerful figure who left a mark in the history of Turkish painting as well as his poetry. Eyüboğlu was interested in both arts and caught a remarkable line in both painting and poetry. Poet Bedri Rahmi is an original artist who is not fully involved in one of the main trends of the Republican era. In addition to folk culture and natural sayings, his poetry also brought some character from his painting. The fact that he allocates a wide range of colors in his poems and creates unusual sayings with color highlights also indicates the sensitivity of the artist. While poetry his observations about the outside world, he acts like a painting with words, and sometimes remembers painters and elements of painting; shows that he was influenced by the art of painting while he was poetry, and he could not help himself from looking at the realm through the eyes of the artist. In this article, the use of the elements of painting in the poems of Bedri Rahmi is exemplified; It was tried to show how the poet benefited from these elements in creating expression and image.Keywords
Republican Period Turkish Literature, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Painting and Poetry, Colors.