INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KÜRT SORUNU TÜRKİYE ULUS DEVLETİN SINIRLARINI ZORLUYOR
(KURDISH ISSUE TURKISH NATION STATE BORDER THEİR FORCES )

Author : Yaşar YEŞİLYURT    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1547-1554
    


Summary

XX. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren İslam Dünyası’nda özellikle de Orta Doğu’da ulus devletlerin kurulmasıyla birlikte dinî toplumsal bir tasavvur ve aidiyet duygusu olan ümmet yerine, ulusal bölgesel kimlikler ikame edilerek bu kimlikler ulus devlet aracılığıyla pekiştirilmiştir. Otoriter ve kişiselleşmiş iktidarlara sahip Orta Doğu’daki ulus devletler küreselleşmeyle birlikte yaygın egemenlik anlayışının karşısında bir tehdit olarak görülmesi doğrultusunda etnik ve mezhebi uyanışların canlandırılmasıyla çözülmeye zorlanmaktadır. Eski dünya düzeni ulus devletler üzerinden imparatorlukları parçalayarak imparatorlukların sonunu hazırlarken yenidünya düzeni aynı şekilde yine ulus devletlerin parçalanması için yeni ulus devletçiklerin üretilmesi noktasında politikalara sahne olmaktadır. Türkiye’de de Kürt sorunuyla ilgili yaşanan gelişmeler ulus devletlerin yaşadığı sorunların açık bir şekilde görülmesini sağlamıştır. Türkiye’de Ulus devletin kurulduğu günden son yıllara kadar belirli karakteristik özelliklere sahip ulus devlet formu da sürekli gerilim ve çatışma üreten yapısıyla çoğulculuğa imkân vermemektedir. Dolayısıyla Kürt sorunun hem Türkiye’de hem de Orta Doğu coğrafyasında ilgili ülkelerde çözülebilmesi ulus devlet formunun yeni koşullara uyum sağlamasıyla yani revizyonuyla mümkündür. Bu minvalde bu yazının temel argümanı Orta Doğu’daki ulus devletlerde ciddi sorunların yaşandığı ve bu sorunların en önemlilerinden birisinin de Kürt sorunu olduğu ve bu sorunun mevcut ulus devletlerin otoriter bakış açılarıyla güvenlik endeksli yaklaşımlarla çözülemeyeceği ve bunların kısa vadede ortadan kalkmayacağıdır. Çalışmada literatür taramasına dayalı nitel araştırma yöntemi kullanılmıştır.Keywords
Ulus Devlet, Orta Doğu, Kürt Sorunu, Türkiye

Abstract

XX. With the establishment of nation-states in the Islamic World, especially in the Middle East, since the first quarter of the century, national regional identities were replaced by the nation-state by replacing the ummah, which was a religious social imagination and sense of belonging. Nation-states in the Middle East, which have authoritarian and personalized powers, are forced to be resolved by revitalizing ethnic and sectarian awakening in line with globalization as a threat to the widespread understanding of sovereignty. While the old world order is preparing the end of the empires by breaking the empires over the nation-states, the new world order likewise witnesses the policies for the production of new nation-states in order to break up the nation-states. developments concerning the Kurdish problem in Turkey has clearly made it clear that the problems experienced by the nation-state. Turkey in the nation last year until the day of the establishment of the state of the nation-state form with specific characteristics in the structure does not allow pluralism produces constant tension and conflict. Thus, both the Kurdish problem in Turkey, as well as the nation-state of the country, can be resolved in the appropriate form in the Middle East region with a possible revision so as to adapt to the new conditions. In this regard, the main argument of this article is that there are serious problems in the nation-states in the Middle East and one of the most important of these problems is the Kurdish problem, and this problem cannot be solved with security-indexed approaches from the authoritative perspectives of the existing nation-states and they will not disappear in the short term. Qualitative research method based on the literature review was used in the study.Keywords
Nation States, Middle East, Kurdish Problem, Turkey