INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

NEOLİBERAL & FEMİNİST İDEOLOJİ VE TÜRK SİNEMASINDA EVRİLEN KADIN İMGESİ: MELODRAM KADINLARINDAN ÖZGÜR KADINLARA
(NEOLIBERAL & FEMINIST IDEOLOGY AND THE IMAGE OF WOMEN EVOLVED IN TURKISH CINEMA: FROM MELODRAM WOMEN TO FREE WOMEN )

Author : Betül SARI AKSAKAL    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 55
Page : 1645-1667
    


Summary

1980 ve sonrasındaki yıllar, Türkiye’de yeni ideolojilerin oluştuğu ve bu ideolojiler tarafından çeşitli alanlarda büyük dönüşümlerin yaratıldığı bir dönemi ifade eder. 1980 ve sonrasında ülkeye tam manasıyla giren neoliberal ve feminist ideoloji iktisadi, siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda yoğun bir evrim ve dönüşümü beraberinde getirmiş, bu durumun sinemaya da yansıması kaçınılmaz olmuştur. Sinemada en büyük dönüşümün hissedildiği karakterler ise, kadın karakterlerdir. 1980 öncesi dönemdeki sinemadaki kadın karakterlerden çok farklı olan bu yeni karakterleri oluşturan ise kuşkusuz neoliberal ve feminist ideolojinin ülkede çeşitli alanlarda meydana getirdiği değişimlerdir. Bu eksende, çalışmada neoliberal ve feminist ideolojinin Türk sinemasındaki kadın karakterlerin dönüşümü üzerindeki yansımaları ele alınacaktır. Sinemada seçili filmlerdeki 1980 öncesindeki kadın karakterler ve 1980 sonrasındaki kadın karakterler karşılaştırılacak ve bu ideolojilerin sinemadaki kadın karakterlerin dönüşümü üzerindeki etkileri irdelenecektir.Keywords
Türk Sineması, Kadın, Neoliberalizm, Feminizm.

Abstract

1980 and later are the years in which the emergence of new ideologies was realized in Turkey. In addition, these years mean a period in which great transformations were created in various fields by these ideologies. Neoliberal and feminist ideology, which entered the country in 1980 and afterwards, brought intense evolution and transformation in the economic, political, social and cultural fields, and this situation was inevitable to be reflected in cinema. The characters with the greatest transformation in cinema are female characters. It is undoubtedly the changes created by neoliberal and feminist ideology in various fields in the country, which create these new characters that are very different from the female characters in the pre-1980 cinema. In this axis, the reflections of neoliberal and feminist ideology on the transformation of female characters in Turkish cinema will be discussed. Also, the female characters before 1980 and after 1980 in selected films in cinema will be compared, and the effects of these ideologies on the transformation of female characters in cinema will be examined.Keywords
Turkish Cinema, Women, Neoliberalism, Feminism.