INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KÜRESEL PİYASALARDA SIKÇA KULLANILAN BAZI TERİMLERE TÜRKÇE KARŞILIKLAR
(TURKISH EQUIVALENTS FOR SOME FREQUENCY TERMS IN GLOBAL MARKETS )

Author : Şahap BULAK  & Emrah ERİŞ  
Type :
Printing Year : 2020
Number : 54
Page : 1555-1570
    


Summary

Günümüzde hemen her alandaki gelişmelere paralel olarak hayatımıza yeni kavramlar girmektedir. Bu kavramları karşılamak için Türkçe kelime ve terimler yerine çoğunlukla işin kolayına kaçıp Batı dillerinden alınan kelime ve terimler kullanılmaktadır. Özellikle metaforik unsurlar içeren kavramlar, içerdiği metaforun Türk kültüründe olup olmadığı, varsa aynı anlamı taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın orijinal şekilleriyle Türkçeye aktarılmaktadır. Bu kelime ve terimler genellikle başta çeviri yoluyla dilimize girmekte, daha sonra yaygınlaşıp toplumda algı oluşturarak dile yerleşmektedirler. Söz konusu alıntı kelime ve terimlerin toplumun geneli tarafından anlaşılması, öğrenilmesi ve öğretilmesi için ifade ettikleri anlamı karşılayan Türkçe karşılıklarla ifade edilmesi gerekir. Bu çalışmada küresel ekonomi piyasalarında sıkça kullanılan ancak Türkçede ya görmezden gelinen ya da orijinal şekilleriyle yeni yeni kullanılmaya başlanan terimlere Türkçe karşılıklar önerilmiştir. Öncelikle alıntı terimlerin kökenlerine inilmiş, varsa tarihi gelişim ve değişim sürecinde geçirdikleri fonetik ve morfolojik değişikler açıklanmıştır. Bu terimlerin anlamları ve ifade ettikleri anlamlar üzerinde durulmuştur. Söz konusu kelime ve terimlere Türkçe karşılıklar bulunurken Türkçe kök ve eklerden Türkçenin kurallarına uygun karşılıklar önerilmiş, bunların yetersiz kaldığı durumlarda Türkçeye yerleşmiş ve halk arasında algı oluşturmuş kelimelerden faydalanma yoluna gidilmiştir. Her hâlükârda alıntı şekillerinden çok daha anlaşılır olan bu karşılıklarla, Türkçede yaşanan terim istilasına dikkat çekilmiş ve terim türetme ve yayma konusunda duyarlılık oluşturulmaya çalışılmıştır.Keywords
Türkçe, ekonomi, metafor, terimler, Türkçe terimler.

Abstract

Today, new concepts occur with developments in almost every field. Concepts taken from Western languages ??are often used to find equivalents. Particularly concepts containing metaphors are translated into Turkish in original forms regardless of whether the metaphor exists in Turkish culture or has the same meaning in Turkish. These enter our language primarily through translation, and become widespread and are embedded by creating the perception in society. These loanwords must be expressed in Turkish words and terms to make them be understood and learned by the general population.

In this study, Turkish equivalents were proposed to some terms frequently used in global economic markets that are ignored in Turkish or used in original forms. First, the origins of the loanwords were traced along with an explanation of phonetic and morphological changes in historical developments, if any. The meanings of these terms in the field of the economy were emphasized. Where there were Turkish equivalents, proposals by means of Turkish roots and suffixes were proposed based on the rules of Turkish, and words that were embedded in Turkish and formed perception among the public were used. With these equivalents, the linguistic invasion in Turkish was emphasized by raising awareness in deriving and spreading terms.Keywords
Turkish, economy, metaphor, terms, Turkish terms.