INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

SOSYAL BİR DEĞİŞİM ARACI OLARAK MİMARİ: CLEMENS HOLZMEİSTER’İN YAŞAMI VE YENİLİKÇİ STİLİNİN TÜRKİYE’DEKİ YANSIMALARI
(ARCHITECTURE AS A MEDIUM OF SOCIAL CHANGE: THE REFLECTIONS OF LIFE AND INNOVATIVE STYLE OF CLEMENS HOLZMEISTER ON TURKEY )

Author : Hatice KALFAOĞLU HATİPOĞLU    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 55
Page : 1629-1644
    


Summary

Mimarideki değişik ve yenilikler her çağda sosyal hayatı etkilemiştir. Her ne kadar sosyal hayattaki değişimden tek başına sorumlu olmasa da, insanların yaşamındaki değişime etki edecek potansiyellerden önemlilerindendir. Çalışma yeni bir ulusun şekillenmesindeki süreçte özellikle başkent Ankara’nın imarında aktif olarak rol oynayan Clemens Holzmeister’ın mimari stili ve bu stili eserlerine nasıl yansıttığı, yeni bir devlet oluşumundaki izleri üzerinedir. Holzmeister, Türkiye’ye gelmeden önce de yaptığı binalarla politik tartışmalara ve sosyal değişimlere öncülük etmiştir. Ankara’da yeni devleti temsil niteliğindeki binalardan olan; Türkiye Büyük Millet Meclisi, Savunma Bakanligi, Genelkurmay Başkanlığı Binası (Erkan-ı Harbiye Binası), Atatürk Evi, Ulus Merkez Bankasi, Emlak Bankasi (Emlak ve Eytam), Milli Eğitim Bakanlığı Binası, Yargıtay (İktisat ve Ziraat Vekaleti) Binası, Bayındırlık Bakanlığı (Nafıa Vekaleti) Binası, Ankara Harp Okulu, Ankara Orduevi, Güven Aniti (Anton Hanak`la birlikte), Avusturya Büyükelçiliği binalarının mimarı, Türkiye’de “Holzmeisterizm” stilinin kurucusu ve birçok mimarın yetişmesine katkıda bulunmuş üniversite eğitimcisidir. Ankara’daki tasarımları yeni bir devlet anlayışının kurulmasında büyük rol üstlenerek bu bağlamda sosyal bir değişimin temsili niteliğindedir. Araştırmada Alpler’de başlayan tasarımlarıyla mimarlığın etkili bir sosyal ve siyasi değişimi temsil aracı olduğunu Avrupa ve Türkiye’de gösteren cesur Holzmeister binaları Türkiye öncesi ve sonrası olarak incelenmiş; yenilikçi ve devrimci karakterinin, hayatının ve önceki çalışmalarının yeni Türkiye’ye yansıması bu bağlamda yeniden ele alınmıştır.Keywords
Clemens Holzmeister, Mimari Tasarım, Sosyal Değişim ve Mimari, Yenilikçi Tasarım

Abstract

Changes and innovations in architecture have influenced social life in every age. Although architecture is not alone responsible for the changes in social life, it is one of the most important potentials that will affect the change in the life of people. The study is on the architectural style of Clemens Holzmeister, who played an active role in the development of the capital Ankara in the process of shaping a new nation, and how this style influenced his works, especially in the formation of a new state in Ankara. Holzmeister pioneered political debates and social changes with the buildings he built before and after he came to Turkey. Some of the buildings representing the new state in Ankara; Grand National Assembly of Turkey, Ministry of Defense, the General Staff Building, Atatürk's House, the International Central Bank, Real Estate Bank, Ministry of Education Building, Supreme Court Building, Ministry of Public Works, Ankara Military Academy, Ankara Officers' Club, trust Anita (with Anton Hanak), architect of the Austrian Embassy building. He is the founder of the style "Holzmeisterizm" and a professor who contributed to the education of many architects both in Turkey and Austria. His designs in Turkey play a major role in the establishment of a new understanding of the state and represent for a social change in this context. In this study his architectural design journey beginning from Alps has been examined by approaching his architecture as a demonstration of an effective social and political change. Holzmeister’s main brave representative works before and after Turkey are analysed chronologically; the reflection of his innovative and revolutionary character, life and preceding works on Turkey has been reconsidered in this context.Keywords
Clemens Holzmeister, Architectural Design, Architecture and Social Change, Innovative Design