INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

REKREATİF BADMİNTON OYUNUNUN YETİŞKİN KADINLARDA FİZİKSEL VE FİZYOLOJİK ETKİLERİ
(THE EFFECT OF RECREATIVE BADMINTON GAME ON PHYSICAL AND PHYSIOLOGICAL MEASUREMENT VALUES OF ADULT FEMALE )

Author : Mehmet Emin YILDIZ    
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 1222-1227
395    312


Summary

Bu çalışma ile 8 hafta rekreatif Badminton oyununun kadın üniversite öğrencilerinin kan basıncı değerleri, bel kalça oranı ve bazı deri kıvrım kalınlıkları üzerine etkisi araştırılmıştır. Araştırma, kontrol gruplu deneysel bir çalışmadır. Çalışmaya 18 ile 29 yaş grubu ve spor yapmayan 42 üniversite öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların 21’i araştırma grubu ve 21’i de kontrol grubunu oluşturmuştur. Araştırma grubunda 8 hafta, haftada 3 gün ve günde 60 dakika Badminton oyunu uygulandı. Çalışma sonunda kontrol grubunun ölçüm değerleri değişmezken, araştırma grubunda beden kütle indeksi, kalp atım sayısı, kan basıncı, bel/kalça oranı ve bazı deri kıvrım kalınlıkları düşüş gösterdi. Ancak araştırma grubu ile kontrol grubu karşılaştırıldığında sadece istirahatte kalp atım sayısı araştırma grubunda daha düşük kaydedildi. Diğer veriler benzer bulundu. Elde edilen veriler, daha önce yapılmış birçok araştırma sonuçları ile uyumlu olduğu görüldü. Ancak sedanterlere göre araştırma grubunda anlamlı değişim sağlayabilmesi için 8 haftalık antrenmanın yetersiz bir süre olduğu daha uzun süreli egzersizlerin daha iyi sonuçlar vereceği düşünülebilir.Keywords
Deri Kıvrım Kalınlığı, Kan Basıncı, Rekreatif Badminton, Yetişkin Kadın

Abstract

In this study, blood pressure values, waist/hip ratio and some skinfold thicknesses were investigated in female university students who played 8 week recreational badminton games. This research is an experimental study with a control group. The data of 42 participants between the ages of 18 and 29 who study at a university and don’t exercise was included the study. Among the participants, 21 constituted the research group while 21 of them were the control group. In the research group, regular Badminton game was applied for 8 weeks, 3 days a week and 60 minutes a day. At the end of the study, body mass index, heart rate, blood pressure, waist/hip ratio and some skinfold thicknesses decreased in the study group while the measurement values of the control group did not change. However, when comparing the study group with the control group, only the number of heart beats at rest was lower in the study group. The other data were similar. The obtained data were found to be consistent with previously conducted many research results. It can be considered that the 8-week training is inadequate and the longer exercises will give better results.Keywords
Adult Female, Bood Pressure, Recreative Badminton, Skinfold Thicknesses

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved