INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

MARİNA İŞLETMELERİNDE BİLİŞİM SİSTEMLERİNİN GİRİŞİMLERİN FİNANSAL PERFORMANSA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ÖNERİSİ
(A RESEARCH PROPOSAL ON THE EFFECTS OF INFORMATION SYSTEMS ON ENTERPRISES' FINANCIAL PERFORMANCE IN MARINE ENTERPRISES )

Author : Pelin ARSEZEN  & Cemal ARTUN  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 1186-1192
358    329


Summary

Bilişim teknoloji yatırımlarıyla performans arasındaki ilişkinin karmaşık ve çok yönlü olduğu araştırmacıların dikkatini çekmektedir. Turizm araştırmaları açısından bakir bir alan olarak marina işletmelerinde bilişim sistemleri ve performans ilişkisi daha da dikkat çekicidir. Bu ilişkinin anlaşılmasına katkı sunmak için marina işletmelerinde bilgi teknolojilerinin örgütsel performansa etkisinin ölçülmesine yönelik bir model geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu model bilgi teknolojileri hakkında bilinenleri sentezlemek, rekabetçiliğe yönelik öneriler geliştirmek ve gelecekteki araştırmalara yön gösterebilmek amacıyla tasarlanmıştır. Çalışma modelinde, operasyonel bilgi teknolojileri sistemleri ile pazarlama bilgi teknolojileri sistemleri kullanımının, örgütsel performans, yönetsel performans ve finansal performansa olan etkilerinin incelenmesi önerilmektedir. Ulaşılan sonuç, marina işletmelerinde bilişim sistemlerinin kullanımının pazarlama ve günlük operasyonlarda yoğunlaştığı ve performansa katkısının dolaylı olacağıdır.Keywords
Bilişim sistemleri, performans, marina işletmeleri

Abstract

The researchers note that the relationship between information technology invenstemnts and performance is complicated and multidirectional. In terms of tourism researches, the information systems and performance relation in marina enterprises as a virgin area are even more striking. In order to contribute to the understanding of this relationship, it is aimed to develop a model for measuring the effect of information technologies on organizational performance in marina enterprises. This model is designed to synthesize the common knowledge about information technologies, to develop recommendations for competitiveness and to guide future researches. In the study model, it is suggested to examine the effects of systems of operational information technology and marketing information technology systems on organizational performance, managerial performance and financial performance.The result is that the use of information systems in marina businesses is concentrated on marketing and day-to-day operations, and its contribution to performance is indirect.Keywords
Information Systems, financial performance, marina enterprises

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved