INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE OKUMA YAZMA ÖĞRETİMİ
(TEACHING LITERACY TO FOREIGN STUDENTS )

Author : Neşe BÖRÜ    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 55
Page : 1840-1849
    


Summary

Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretiminde kullandıkları yöntem ve teknikleri, velilerle kurdukları iletişimdeki sorunları çözmek için başvurdukları yolları ve okul müdürlerinin hangi uygulamalarının yabancı uyruklu öğrencilerin öğretim sürecini kolaylaştırdığını tespit etmeyi amaçlar. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden fenomenoloji yaklaşıma göre hazırlanmıştır. Araştırmanın verileri yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile toplanmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz tekniğinden yararlanılmıştır. Sonuç olarak, öğretmenler okuma yazma öğretiminde görsel materyallerin, tekerleme ve okul şarkılarının, eğitimde drama ve oyunun etkili olduğunu düşünmektedir. Öğretmenler, okuma-yazma öğretiminde dili anlamaya dönük çalışmalara yer verilmesinin önemine de vurgu yapmaktadırlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe dilini anlamaları için Türk öğrencilerle iletişim kurması gerekir. Ayrıca Türkçe hikayeleri okuma ve anlatma çalışmaları da cümlelerin altında yatan anlamları anlamada etkili bir yoldur. Yabancı uyruklu öğrencilerin velileri Türkçe bilmediği için onlarla kurulan iletişim zordur. Dahası yabancı uyruklu öğrencilerin velilerin eğitim düzeyi düşüktür. Bu durum hem okul yönetiminin hem de öğretmenlerin yabancı uyruklu velilerin okula katılımını sağlamak için daha fazla çaba göstermesine neden olmaktadır. Yabancı uyruklu öğrencilerin eğitim-öğretim sürecini kolaylaştırmak için okul yönetiminin okulun koşullarını iyileştirme veya seminerler düzenleme gibi çalışmalarından veya okul müdürünün öğretmenlerle kurmuş olduğu iletişim becerilerinden ve öğretmenleri motive etme gücünden öğretmenler oldukça memnundur.Keywords
Yabancı uyruklu öğrenciler, okuma-yazma öğretimi, okul müdürlerinin yeterlilikleri, sınıf öğretmenlerin yeterlilikleri

Abstract

This study aims to determine the methods and techniques that classroom teachers use in teaching Turkish to foreign students, the ways they use to solve problems in communication with parents, and which practices of school principals facilitate the teaching process of foreign students. The research was prepared according to the phenomenology approach, which is one of the qualitative research methods. The data of the research were collected by semi-structured interview technique. Descriptive analysis technique was used in the analysis of the data. As a result, teachers think that visual materials, nursery rhymes and school songs, drama and game are effective in education. Teachers also emphasize the importance of including studies on understanding the language in teaching reading and writing. In order for foreign students to understand the Turkish language, they must communicate with Turkish students. In addition, reading and telling Turkish stories is also an effective way of understanding the underlying meanings of sentences. Communication with parents is difficult since the parents of foreign students do not speak Turkish. Moreover, the level of education of parents of foreign students is low. This situation causes both school management and teachers to make more efforts to ensure the participation of foreign parents to the school. In order to facilitate the education process of foreign students, teachers are very pleased with the practices of the school management, such as improving the conditions of the school or organizing seminars, or the communication skills and motivation that the school principal has established with the teachers.Keywords
Immigrant students, literacy, school principal competencies, teacher competencies