INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TARİH SORUNUNUN MODERN FELSEFEDEKİ İZLERİ
(THE TRACES OF THE PROBLEM OF HISTORY IN MODERN PHILOSOPHY )

Author : Erdal İSBİR    
Type :
Printing Year : 2020
Number : 57
Page : 2154-2163
    


Summary

Tarih felsefesinin sorunları, iki odak noktasına sahiptir: res gestae ve historia rerum gestarum. İlki, yaşanmış geçmiş anlamında tarihi ifade ederken; ikincisi geçmişteki olayların bilinme ve aktarılma biçimini ifade eder. Modern felsefenin tarih sorununa yaklaşımının bu kadar kesin bir ayrıma dayandığı söylenemez. Geçmiş bir olayın gerçekten nasıl yaşandığını ifade eden bilginin, mutlak bir kesinlik taşımadığını kabul eden modern felsefe, tarihin bilgisine kuşkuyla yaklaşır. Ancak bu kuşku, Aydınlanma döneminde yerini belli belirsiz bir güvene bırakır. Çünkü “ilerleme” düşüncesiyle tanımlanan Aydınlanma, bir süreç olarak gördüğü tarihe bir “amaç” yükler. Bu düşüncenin teolojik bir kökene sahip olduğunu ortaya koymak isteyen bu çalışma, modern felsefenin tarih bilgisine yönelik kuşkusunun yerini güvene bırakmasının izlerine işaret etmek amacındadır. Böylece modern felsefenin, tarih sorunu konusunda teolojik kökenini aşıp aşmadığı sorusuna yanıt aranmaktadır.Keywords
Tarih Sorunu, Modern Felsefe, Aydınlanma, Kant, Akılcılık, Deneycilik.

Abstract

The problems of philosophy of history focus two points: res gestae and historia rerum gestarum. The first refers to history in the sense of the past; the second refers to the way of knowing and transmitting past events. It cannot be said that the modern philosophical approach to the problem of history is based on such a definite distinction. Modern philosophy has a suspicion about history and acknowledges that historical knowledge is not a certainty. However, the Enlightenment has vague confidence to history on the contrary to this suspicion. Enlightenment, defined by the idea of progress, thinks that history (res gestae) as the ontological ground of human life moves towards an "end". Here it is, this idea has a theological origin. This study, which wants to put forward this theological origin, tries to answer that in the context of the knowledge of history, how the suspicion turns to the confidence. Thus, it's aimed to answer the question of whether modern philosophy has exceeded its theological origin on the question of history.Keywords
The Problem of History, Modern Philosophy, Enlightenment, Kant, Rationalism, Empiricism.