INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

ERGEN ÖZNEL İYİ OLUŞU İLE BENLİK SAYGISI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
(AN EXAMINATION OF THE RELATIONSHIPS BETWEEN ADOLESCENTS’ SUBJECTIVE WELL BEING AND SELF ESTEEM )

Author : Zahide TONGA  & Derya HALİSDEMİR  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 12
Page : 1214-1221
479    593


Summary

Bu çalışmanın amacı ergen öznel iyi oluşu ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi incelemektir. İlişkisel modeldeki bu araştırma, 14-18 yaş arasındaki lise öğrenimi gören kız ve erkek olmak üzere toplam 349 ergen üzerinde gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Öznel İyi Oluş Ölçeği (Ergen Formu) kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen verilerin analizinde, t-testi, Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Analizi, ANOVA ve Regresyon Analizi teknikleri kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, benlik saygısı ile ergen öznel iyi oluşu arasında anlamlı ve önemli düzeyde ilişkili bulunmuştur. Benlik saygısı yüksek olan ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri yükselirken, düşük benlik saygısına sahip ergenlerin öznel iyi oluş düzeyleri düşmektedir. Ergen öznel iyi oluşu cinsiyete göre anlamlı bir farklılaşma göstermemiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, ergen öznel iyi oluşu sosyoekonomik düzeye göre ise farklılaşmaktadır. Sosyoekonomik düzey yükseldikçe öznel iyi oluş düzeyi artmaktadır.Keywords
Öznel iyi oluş, Benlik saygısı, Ergenler

Abstract

The purpose of this study was to investigate the relationships among adolescents’ subjective well being self-esteem. This study is a correlational study. A total of 349 (192 female and 157 male) participants who were adolescents between the ages of 14 and 18 were included in the study. t-test, ANOVA, Pearson Correlation and Lineer Regression Analysis were used to analyze the data. In this study, an extended version of objective measure of Rosenberg self-esteem scale, subjective well being were used. Findings indicated that self esteem were related with adolescents’ subjective well being. Adolescents’ subjective well being did not differ based on gender. When adolescents have higher level of self esteem their subjective well-being level increases. Moreover, if adolescents have higher socioeconomic level, their subjective well-being level decreases.Keywords
Subjective well-being, Self-esteem, Adolescents

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved