Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRKİYE DENİZ TURİZMİ KÜMELENMESİ DURUM ANALİZİ
(TURKEY MARINE TOURISM CLUSTERING SITUATION ANALYSIS )

Yazar : Pelin ARSEZEN  & İhsan Cenk YÜZSEVER  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 13
Sayfa : 1325-1337
333    255


Özet

Ekonomik kalkınmanın önemli parçası olarak turizm endüstrisinin gelişiminin sağlıklı ve planlı bir şekilde olmasını sağlamak ve sürdürülebilir hale getirmek amacı ile gerçekleştirilen bu çalışmada turizm kümelenme ve mevcut durum analizleri yapılarak, makro düzey stratejik plan için temel olabilecek pilot bir araştırma ortaya çıkmıştır. Ekonomik planlama ve gelişime önemli katkı sağlayacağı öngörülen çalışma ile mevcut turizm alt sektörlerinin rekabetçilik analizleri sonuçlarına istinaden öncelikli görülen alt sektörlerden deniz turizmi seçilerek kümelenme analizleri yapılmıştır. Çalışmanın bilimsel araştırma yöntemi olarak hem nicel hem de nitel araştırma teknikleri kullanılmıştır. Bu metotlar kapsamında hem ikincil hem de birincil veri toplama tekniklerine müracaat edilmiştir. Toplanan verilerin analizinde uluslararası rekabetçilikte geçerlilik ve güvenirliliği olan Elmas Modeli, Kümelenme, Kıyaslama, Stratejik Düşünce gibi yöntemlere müracaat edilerek makro düzey turizm stratejik planına öncül oluşturulmaya çalışılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre deniz turizmi öncelikli olarak geliştirilmesi gereken sektörlerden olduğu öngörülmüş (öngörülen sektörler detaylı sektörel kümelenme çalışmaları ile analiz edilmiş, değer zincirleri ortaya çıkarılmış, sektörel oyuncular ve rolleri belirlenmiş, eksik oyuncular tespit edilmiş, oyuncular arasındaki iletişimin dereceleri ortaya çıkarılmıştır; ayrıca, küme geliştirme çalışmalarının temeli hazırlanmış olup tüm sistem modellenmiştir. Araştırmanın sonucuna göre yapılması gereken kümelenme yaklaşımına dayalı makro düzey uygulama projelerinin bir an önce yapılması tavsiye edilmektedir. Ayrıca, her destinasyon düzleminde sektörel kümelenme konseyi ve uygulama komisyonları kurularak, alt uygulama projelerinin saptanması ve buna bağlı olarak sektörel küme geliştirme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.Anahtar Kelimeler
Türkiye, deniz turizmi kümelenmesi, durum analizi

Abstract

In this study performed with the purpose of ensuring that the development of the tourism industry which is as a significant part of economic development becomes well and planned and of enabling it sustainable, a pilot study which can be the basis for the macro level strategic plan has emerged by conducting tourism cluster and current situation analysis. With the study which is expected to contribute significantly to economic planning and development, Clustering analyzes were carried out by selecting marine tourism from the sub-sectors which are considered to be priority in accordance with the results of competitiveness analyzes of the existing tourism sub-sectors. Both quantitative and qualitative research techniques were used as scientific research methods of the study. Within these methods, both secondary and primary data collection techniques have been applied. In the analysis of the collected data, the methods such as Diamond Modeling, Clustering, Comparison, Strategic Thinking, which have validity and reliability in international competitiveness, have been applied and tried to create a pioneer in the macro level tourism strategic plan. According to the results of the research, it is foreseen that the marine tourism should be developed primarily in the sectors that need to be developed, the foreseen sectors were analyzed by detailed sectoral clustering studies, value chains were revealed, sector players and their roles were identified, missing players were identified, ratings of communication between players were revealed, moreover, the basis of cluster development work was prepared and the whole system was modeled. In accordance with the result of research, it is recommended that macro level implementation projects based on the clustering approach should be done as soon as possible. In addition, it is needed that sectoral cluster councils and implementation commissions should be established at each destination level, and sub-implementation projects should be identified and sector cluster development studies carried out accordingly.Keywords
Turkey, marine tourism clustering, situation analysis

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri