INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

YENİ SİSTEM ÖNERİSİ OLARAK YARI BAŞKANLIK SİSTEMİ VE DÜNYADAKİ UYGULAMALARI
(SEMI-PRESIDENT SYSTEM AS A NEW SYSTEM PROPOSAL AND WORLD PRACTICE )

Author : Berat AKINCI    
Type :
Printing Year : 2016
Number : 6
Page : 98-118
3061    1841


Summary

1982 Anayasa’sı ile ülkemizin hükümet sistemi olarak parlamenter sistem kabul edilmiş fakat yaşanan tarihi olaylar ve aynı zamanda sosyo-ekonomik yapıda meydana gelen değişim ve gelişmeler parlamenter sistemin değişmesi ve yeni hükümet sistemlerinin tartışılması gerektiğine yönelik düşüncelerin de ortaya çıkmasına neden olmuştur. Özellikle anayasada 2007 yılında yapılan değişik ile mevcut hükümet sisteminin hükümet sistemleri içerisindeki yerinin tespitine yönelik tartışmalar da hız kazanmıştır. Bu bağlamda alternatif olarak sunulan yarı başkanlık sistemi, ülkemiz siyasi geçmişinde çok sayıda tartışmaya konu olmuştur. Nitekim bu sistem varlığı karşısında, yürütme organının istikrarsızlığına yönelik eleştiriler söz konusu olabildiği gibi aynı zamanda tam bir gelişmiş ülke profili yaratacağına yönelik görüşler de bulunmaktadır.Keywords
Hükümet Sistemi, Yarı Başkanlık, Yarı Başkanlık Uygulamaları

Abstract

With the 1982 Constitution, the parliamentary system was accepted as the government system of our country, but historical events and changes and developments in the socio-economic structure also led to the emergence of thoughts about the change of the parliamentary system and the discussion of new government systems. Particularly in the constitution in 2007, the debate about the determination of the current government system within the government systems has also accelerated. The alternative semi-presidential system in this context has been the subject of many debates in the political history of our country. As a matter of fact, there are opinions in the face of this system existence that criticism of the instability of the executive organ can be said, as well as create a full developed country profile at the same time.Keywords
Government System, Semi-Presidential, Semi-Presidential Practices.