INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

BEYAZ CİRO İLE DEVREDİLMİŞ SENEDİN İFLAS VE KONKORDATODA TAKAS YASAĞINA TABİ OLUP OLMADIĞI MESELESİ
(THE MATTER OF WHETHER THE TRANSFERRED DEED WITH BLANK ENDORSEMENT IS SUBJECT TO A BAN ON EXCHANGE IN THE BANKRUPTCY AND CONCORDAT )

Author : Bilal ÖZEL  & Meltem ERCAN ÖZLER  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1022-1033
    


Summary

Takas, karşılıklı, muaccel ve aynı cins iki borcun, taraflardan birinin irade beyanı ile az olan borç miktarınca sona erdirilmesidir. Borçlunun iflâsı, kural olarak, takasın ileri sürülmesi bakımından engel teşkil etmez. Türk Borçlar Hukuku’ndaki sistemden farklı olarak, borçlunun iflâsı hâlinde müflisin alacaklıları muaccel olmayan alacaklarını dâhi borçlarına karşılık takas edebilirler ve ayrıca konusu paradan başka bir şey olan alacakların da iflâsta paraya çevrilerek takasa konu olması mümkündür. Genel hükümler ile getirilen istisnaların yanında İcra ve İflas Kanunu’nda takası yasaklayan hükümlere de yer verilmiştir. Konkordatoda ise takas yasağına ilişkin iflasta geçerli olan takas hükümleri uygulanır. İflâsta takas yasağı yalnızca hamiline yazılı senetlere mahsus kılınmıştır. Hamiline yazılı senetler açısından zilyetliğin devrinin yeterli görülmesi bu senedin kime, ne zaman ve hangi amaçla devredildiğinin senet üzerinden tespitini imkânsız kılmaktadır. Bu nedenle, senet hamilinin senedi iflâstan önce mi yoksa sonra mı iktisap etmiş olduğunun tespitindeki güçlük, hamiline yazılı senetlerin takas yasağına tabi olmasına sebep olmaktadır. Beyaz ciro ile devredilmiş kambiyo senedi de hamiline yazılı senetler gibi takas yasağına tabi olmalıdır. Zira kanun koyucunun takas yasağını hamiline yazılı senetlerle sınırlandırması ve beyaz ciro ile devredilmiş senetleri hükmün kapsamına almaması, korunmak istenen menfaati gerçek manada sağlamaktan uzaktır.Keywords
ciro, Konkordato, Takas

Abstract

Exchange is the termination of two mutual, overdue, and identical debts by the amount of debt that is small by the declaration of the will of one of the parties. The bankruptcy of the debtor, as a rule, does not constitute an obstacle to the introduction of the exchange. Unlike the system in Turkish debt Law, in case of bankruptcy of the debtor, the creditors of the bankrupt can exchange even their overdue receivables for their debts. And it is also possible that receivables that are subject to something other than money are also the subject of exchange by being cashed in bankruptcy. In addition to the exceptions introduced by the general provisions, provisions a ban of exchange are also included in the Enforcement and Bankruptcy Law. In the Concordat, the exchange provisions applicable to bankruptcy apply in relation to the exchange ban. In bankruptcy, the ban on exchanging is made only for bearer papers. In terms of bearer papers, sufficient recognition of the transfer of ownership makes it impossible to determine who, when and for what purpose this paper was transferred through the paper. Therefore, the difficulty in determining whether the holder of the bill acquired the stock before or after the bankruptcy causes the bearer papers to be subject to the barter of exchange. A foreign exchange bill transferred with a blank endorsement must also be subject to an exchange ban, such as bearer papers. Because the legislator's ban on exchange is limited to bearer papers and does not include blank endorsement and transferred securities within the scope of the provision, it is far from providing the interest to be protected in the real sense.Keywords
endorsement, concordat, exchange