INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

EXAMINING OF THE FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN INDUSTRIAL SECTOR AND SUBSECTORS HAVE EXPORT-LED OR IMPORT-SUBSTITUTING MOTIVE IN TURKEY
(TÜRKİYE'DE SANAYİ SEKTÖRÜ VE ALT SEKTÖRLERE YAPILAN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN İHRACATA YÖNELİK VEYA İTHAL İKAMECİ MOTİF TAŞIYIP TAŞIMADIĞINA DAİR İNCELEMELER )

Author : Fatmanur CUBUKÇU  & Ömer Selçuk EMSEN  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1034-1050
    


Summary

Bu çalışmada Türkiye ekonomisi örneğinde, Doğrudan Yabancı Yatırımların (DYY) sanayi sektörü ve alt sektörleri üzerindeki etkileri tartışılması amaçlanmıştır. Bu amaçla Türkiye’nin sanayi malları ve sanayi alt sektör mallarının ithalat ve ihracatı bağımlı değişkenler, toplam DYY ise bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (Organisation for Economic Co-operation and Development [OECD]) üyesi ülkelerin milli gelirleri, reel döviz kuru ve yabancı uyruklu gelirlerin temsili olarak ihracat için kullanılmış, ithalatta ise Türkiye’nin milli geliri ve reel döviz kurları ise kontrol değişkenleri olarak kullanılmıştır. Çalışma dönemi 2005:Q1 - 2019:Q2 olarak ele alınmış ve ARDL yöntemi ile analizler yapılmıştır. Çalışma sonucunda, Türkiye'de sanayi sektörüne DYY girişinin zayıf da olsa ihracatı destekleyici etkisi olduğu belirlendi. DYY girişi olan 16 sanayi alt sektöründen, girişlerin 3 alt sektörde ihracatı destekleyici etkisi olduğu ve bu 3 alt sektörden birinde ithal ikame etkisi olduğu tespit edilmiştir. İthal ikameci etkinin 2 alt sektörde belirgin olduğu, 1 alt sektörde ise ithalatı derinleştirme etkisinin olduğu görülmüştür. Diğer alt sektörlerde DYY hiçbir rol oynamadı; başka bir deyişle tarafsız kaldı. DYY girişi genel olarak ihracatı desteklese de bu sermaye girişinin etkilerinin zayıf olduğu söylenebilir. Türkiye ekonomisinin yapısında köklü bir değişikliğin gerekli olduğu sonucuna varılabilirKeywords
Doğrudan Yabancı Yatırım, İthalat, İhracat, ARDL, Tahmin

Abstract

This study was aimed that discuss the affections of FDI on the industrial sector and its subsectors in the case of the Turkish economy. For this purpose, in this study, the import and export of Turkey’s industrial goods and industrial subsector goods have been employed as dependent variables. Total foreign direct investment (FDI) in the industrial sector and its subsectors have been used as independent variables. As for control variables, national incomes of OECD-member countries have been used for exports as representative of the real exchange rate and foreign national incomes, and Turkey’s national income and real exchange rates have been used for imports. The study period was considered as 2005: Q1-2019: Q2 and analyzes were made by using the ARDL method.  It was determined that the FDI inflow into the industrial sector in Turkey had the export-supporting effect, though at a weak level. Out of the 16 industrial subsectors with FDI inflow, it was determined that the inflows had an export-supporting effect in 3 subsectors and also an import-substituting effect in one of these 3 subsectors. It was observed that the import-substituting effect was prominent in 2 subsectors, whereas import-deepening effects were observed in 1 subsector. In other subsectors, the FDI played no role; in other words, it remained neutral. Despite the FDI inflow supporting exports from a general perspective, it can be stated that this capital inflow has weak effects. It can be concluded that a radical change is necessary for the structure of the Turkish economyKeywords
Foreign Direct Investment; Export; Import; ARDL estimations.