INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

6 VE 7. SINIF TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ÇOKLU ZEKÂ KURAMI ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
(EVALUATION OF 6th and 7th GRADE TURKISH COURSE BOOKS WITHIN THE FRAMEWORK OF MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY )

Author : Mert BAŞBAYRAK  & Funda ÖRGE YAŞAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1066-1077
    


Summary

Bu çalışmanın amacı; 6 ve 7. sınıflara yönelik hazırlanan Türkçe ders kitaplarındaki metin ve etkinlikleri Çoklu Zekâ Kuramındaki zekâ alanlarına göre karşılaştırarak incelemek, zekâ alanlarının 6 ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alma düzeyinin yayınevlerine göre ve sınıflara göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemektir. Çalışmanın evrenini Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi’nin 2019 tarih ve 2736 ile 2740 sayılarında 2019-2020 eğitim öğretim yılından itibaren okutulmasına karar verilen 6 ve 7. sınıf Türkçe ders kitapları; örneklemini ise bu sınıf düzeylerine yönelik hazırlanan birer adeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından, birer adeti ise özel sektör tarafından yayımlanan toplam dört adet Türkçe ders kitabı oluşturmaktadır. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi kullanılmış, elde edilen veriler her bir zekâ alanına ilişkin ayrı tablolar halinde gösterilerek yorumlanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre 6 ve 7. sınıf Türkçe ders kitaplarında en çok yer verilen zekâ alanının önemli bir farkla dil zekâsı olduğu; en çok ihmal edilen zekâ alanının ise bedensel zekâ olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte 6. sınıf Türkçe ders kitaplarında mantık-matematik zekâsı, görsel-uzamsal zekâ, bedensel zekâ ve özedönük zekâ alanlarına hitap eden metin ve etkinliklerin 7. sınıf Türkçe ders kitaplarına göre daha çok yer aldığı; yayınevlerine göre ise zekâ alanlarına yer verilme düzeyinin sadece sosyal zekâda anlamlı bir farklılığa sahip olduğu ve bu farklılığın Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkçe ders kitapları lehine olduğu belirlenmiştir.Keywords
Çoklu Zekâ Kuramı, Türkçe ders kitabı, metin, etkinlik

Abstract

The aim of this study is to examine texts and activities in Turkish textbooks prepared for 6th and 7th grades by comparing them according to the areas of intelligence in the Theory of Multiple Intelligence, determine whether the level of inclusion of intelligence fields in the 6th and 7th grade Turkish textbooks differs according to publishers and classes. The universe of the study consists of 6th and 7th grade Turkish textbooks that are decided to be taught as of the 2019-2020 academic year in 2736 and 2740 issues of the Journal of Announcements of the Ministry of National Education dated 2019; and the sample of the study consists of four Turkish textbooks prepared for these class levels, one of which is published by the Ministry of National Education and one by the private sector. Document analysis method which is one of the qualitative research methods was used in the study and the data obtained were interpreted for each intelligence field in separate tables. According to the results of the study, it was found that the most common area of intelligence in the 6th and 7th grade Turkish textbooks is language intelligence with a significant difference and the most neglected area of intelligence is physical intelligence. In addition to this, it was determined that texts and activities that address the fields of logical-mathematical intelligence, visual-spatial intelligence, kinesthetic intelligence, and intrapersonal intelligence in the 6th grade Turkish textbooks are more common than the 7th grade Turkish textbooks; that the level of inclusion of intelligence fields only has a significant difference in social intelligence according to publishers and that this difference is in favor of Turkish textbooks published by the Ministry of National EducationKeywords
Theory of Multiple Intelligence, Turkish textbook, text, activity