INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KENT KİMLİĞİNDE KÜLTÜREL MİRAS YAPILARI: TRABZON ÖRNEĞİ
(CULTURAL HERITAGE BUILDINGS IN URBAN IDENTITY: THE EXAMPLE OF TRABZON )

Author : Zeynep Nilsun KONAKOĞLU  & İrem BEKAR  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1186-1195
    


Summary

Kentler bulundukları dönemlerin siyasi, kültürel ve sosyal birikimlerinin bütününü oluşturan yerleşim alanlarıdır. Her kent sahip oldukları değerler bakımından farklılaşarak kendine öz kimliğini oluşturmaktadır. Bir kenti diğerlerinden ayrı kılan ve tekilleştiren kent kimliği, düzensiz kentleşme, ekonomik etkenler ve küreselleşme gibi etkenlerle değişmekte ve zamanla anlamını kaybederek yok olmaktadır. Kent içerisinde dikkat çekici, kitlesel etki bırakmış, tarihi değer taşıyan ve kent kimliğini oluşturan kültürel miras yapılarının korunması bu bağlamda çok önemlidir. Kültürel miras değerlerinden bazıları kent içerisinde taşıdığı özellikler bakımından farklılaşarak kentin işaret öğesi haline gelmektedir. Zihinde kalıcılığı etkileyen işaret öğeleri kentin birer simgesi haline gelerek kentlere anlam yüklemektedir. Konum, biçim-boyut ve renk-malzeme bakımından farklılaşarak kent dokusunda belirgin hale gelen işaret öğeleri fiziksel karakteristiği sayesinde kentin birer simgesi konumundadır. Çalışma kapsamında pek çok medeniyete ev sahipliği yapmasından kaynaklı zengin bir mekânsal çeşitlilik sağlayan ve korunmuş nitelikli bir mimari dokuya sahip olan Trabzon kentinin ön plana çıkan işaret yapıları 272 katılımcıya uygulanan anket ile tespit edilmiş ve bu yapıların kavranabilirliği ‘konum, biçim-boyut, malzeme-renk’ özellikleri açısından incelenerek yapılarının kent kimliğine etkisi araştırılmıştır. Çalışmanın sonucunda işaret öğesi olarak kültürel miras yapılarının konum, biçim-boyut, malzeme-renk gibi fiziksel özelliklerinin önemi vurgulanarak, fiziksel özelliklerin yapıların bilinirliğe etkisi araştırılmış ve bu yapıların kente kazandırılmasına yönelik öneriler sunulmuştur.Keywords
Kent kimliği, Trabzon, İşaret Öğesi, Kültürel Miras Yapıları

Abstract

Cities are settlements that constitute the whole of the political, cultural, and social accumulations of the periods they were in. Each city creates its own identity by differentiating with the values they have. The urban identity that makes a city separate and singular from the others changes due to factors such as irregular urbanization, economic factors, and globalization and disappears over time by losing its meaning. In this context, it is very important to protect the cultural heritage buildings that have a remarkable, massive impact on the city, have historical value, and constitute the identity of the city. Some of the cultural heritage values become the landmark of the city by differing in terms of the features they carry in the city. Landmark elements that affect permanence in the mind become a symbol of the city and give meaning to cities. The landmark elements that have become distinctive in the urban fabric by differentiating in terms of location, shape-size, and color-material are the symbols of the city thanks to their physical characteristics. Within the scope of the study, the prominent landmark building of the city of Trabzon, which provides a rich spatial diversity due to its hosting many civilizations and has a preserved architectural texture, were determined by a questionnaire applied to 272 participants and the comprehension of these buildings was The effect of its buildings on urban identity was investigated by examining in terms of their characteristics. As a result of the study, the importance of the physical properties of cultural heritage buildings such as location, shape-size, material-color was emphasized, the effect of physical properties on the awareness of the buildings was investigated and suggestions for the introduction of these buildings to the city were presented.Keywords
Urban Identity, Trabzon, Landmarks, Cultural Heritage Buildings