INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

KARGI İLÇESİ DİN GÖREVLİLERİNİN SÜNNET YAŞAMI VE SÜNNETİ TOPLUMA AKTARMA DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
(A RESEARCH ON THE SUNNAH PRACTICE AND PREACHING SUNNAH TO THE SOCIETY BY RELIGIOUS OFFICIALS OF KARGI DISTRICT )

Author : Mustafa SAFA    
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1139-1151
    


Summary

Bu çalışmada, Kur’an ve sünneti topluma aktarma görevini resmi olarak üstlenmiş olan din görevlilerinin kendi hayatlarında ve meslek hayatlarında sünneti yaşama ve topluma aktarma düzeyleri incelenmiştir. Müslümanlar için Kitap ve Sünnet İslam’ın iki temel kaynağıdır. Kitap, Allah’ın gönderdiği vahyin yani yüce mesajın teorik metin halidir. Sünnet ise, vahyin Hz. Peygamber tarafından pratiğe aktarılarak yaşanan boyutunu yani dini hayatı ifade eder. Araştırmada Hz. Peygamberin sünnetini günümüz din görevlilerinin kendi hayatlarında yaşama ve topluma aktarma düzeylerinde görevlilerin eğitim seviyesi ve çalışma süresi bağımsız değişkenlerinin pozitif etkisinin olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma, Çorum’un Kargı ilçe merkezinde ve köylerinde görev yapan 79 din görevlisinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışmada olgusal olarak din görevlilerinin sosyo-demografik durumlarıyla beraber, modern hayatın aracıları olan televizyon, akıllı telefon, internet ve kredi kartı kullanma durumları tespit edilmiştir. Ayrıca din görevlilerinin e-mail, whatsapp, facebook, twitter ve instagram gibi sosyal medya alışkanlıkları da sorgulanmıştır. Din görevlilerinin sünneti kendi hayatlarında yaşama ve topluma aktarma düzeyleri, beşli likert ölçeğine göre hazırlanan bağımlı değişken sorulara verdikleri cevaplar sosyo-demografik bağımsız değişkenler bağlamında incelenmiştir. Elde edilen verilerin analiz edilmesi sonunda, din görevlilerinin sünneti yaşama tutumlarında eğitim seviyesinin pozitif bir etkisi görülmezken, topluma aktarma düzeylerinde pozitif etkisinin olduğu görülmüştür. Din görevlilerinin sünneti yaşama ve topluma aktarma tutumlarında çalışma süresi bağımsız değişkeninin anlamlı bir farklılığa sebep olmadığı tespit edilmiştir.Keywords
Din Sosyolojisi, Kargı, Din Görevlisi, Sünnet, Sosyal hayat.

Abstract

This study examines the level to which religious officials, who are officially appointed with the duty to preach the Qur'an and sunnah to the society, practice sunnah in their personal lives and preach it to the society in their professional life. For Muslims, the Qur’an and sunnah are the two main sources of Islam. The Qur’an is the theoretical text of the revelation that God sent, the supreme message. Sunnah expresses the experienced dimension of revelation that has been transferred into practice by the Prophet, that is, the religious life. The research examines whether the independent variables of the education level and total time spent working of the officials had a positive impact on the level of personal practice of sunnah and they're preaching it to the society. The research was carried out with the participation of 79 religious officials working in Kargı district of Çorum, including urban centers and villages. The study controls for the socio-demographic status of religious officials, as well as the levels of use of television, smartphones, the internet, and credit cards, which are the mediators of modern life. In addition, social media habits such as e-mail, WhatsApp, Facebook, Twitter, and Instagram usage of religious officials were also taken into account. The level of the religious officials' practice of sunnah in their lives and preaching activities, and their answers to the dependent variable questions, which are prepared according to the five-point Likert scale, are examined in their relation to the socio-demographic independent variables. As a result of the analysis of the collected data, it was seen that while the education level did not have a positive effect on the attitudes of religious officials to the sunnah, it had a positive effect on their level of transferring it to society. It was determined that the working time-independent variable did not cause a significant difference in the attitudes of religious officials to sunnah in their lives and preaching activitiesKeywords
Sociology of Religion, Kargı, Religious Official, Sunnah, Social life.