Journal of Social & Humanıtıes Scıences Research

Hızlı Erişim


Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


TÜRK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ALGISI İLE TÜRKİYE’NİN DESTİNASYON İMAJI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ALMAN TURİSTLER ÖRNEĞİ
(THE AFFECT OF NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS UPON TURKİSH TOURISTIC IMAGE: GERMANY APPLICATION )

Yazar : Mikail KARA  & Ali YAYLI  
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 14
Sayfa : 1599-1620
347    276


Özet

Bu çalışmanın temel amacı, Alman turistlerin sivil toplum örgütlerinin Almanya’daki faaliyetlerine yönelik farkındalık düzeylerinin bireysel değişkenlere (cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim durumu), seyahat deneyimlerine, bilgi kaynaklarına ve sivil toplum örgütleri hakkındaki düşüncelerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. Ayrıca Alman turistlerin Türk sivil yoplum örgütlerinin faaliyetlerine yönelik algılamalarının destinasyon imajına etkisinin belirlenmesi amaçlamıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’yi ziyaret eden Alman turistler oluşturmaktadır. Bu amaçla oluşturulan anket 2014 yılında Antalya’ya tatil amaçlı gelen Alman turistlere uygulanmış olup 415 adet anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Elde edilen verilerin analizi SPSS 19 istatistik paket programı ile yapılmıştır. Araştırmada Alman turistlerinin bireysel özelliklerine ve seyahat deneyimlerine yönelik verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz, varyans analizi (ANOVA), bağımsız örneklemler için t testi, levene testi, regresyon ve içerik analizi kullanılmıştır. Alman turistlerin bireysel özelliklerine, seyahat deneyimlerine, bilgi kaynaklarına, sivil toplum örgütleri hakkındaki düşüncelerine göre destinasyon imajında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Destinasyon İmajı, Sivil Toplum, Sivil Toplum Örgütü

Abstract

The main aim of this study is to show that the level of awareness of German tourists' NGO activities in Germany differs significantly according to individual variables (gender, marital status, age and education level), travel experiences, information sources and NGOs that you do not show. It also aimed to determine the effect of the German tourists on the destination image of perceptions of the activities of Turkish civil society organizations. The universe of the research is formed by German tourists visiting Turkey. 415 quastionnaires were conducted to German tourist who came to Antalya for vacation in 2014. The analysis of this data was made by means of SPSS 19 statistic packed program. Descriptive analysis, variance analysis (ANOVA), t-test for independent variables, levene test, regression and content analysis were used to analyse the data for the German tourists' personal characteristics and travel experiences. According to the result of this researh we have found out that there are statistically significant difference in destination image in terms of German tourists' personal characteristics and travel experiences, information sources and ideas about non-governmental organisations.Keywords
Destination image, civil society, non-governmental organisation.

Gelişmiş Arama


Duyurular

  İndeks Taraması

  JSHSR Journal SJI Factor tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Directory of Research Journals Indexing (DRJI) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal WorldCat tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  worldcat ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Scientific World Index tarafından indekslenmeye başlamıştır.

  Scientific World Index ile ilgili görsel sonucu


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD) tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Crossref tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Uluslararası Endekslerden "Root İndexing (RI)" tarafından indekslenmeye başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi Scientific Indexing Services (SIS)  tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi International Index Copernicus tarafından taranmaya başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Dergisi I2OR Indexing Services & Evaluation of Publication Impact Factor (PIF) tarafındn taranmaya başlamıştır.


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Social Science Research Network (SSRN) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Directory of Indexing and Impact Fact (DIIF) tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, Generalimpactfactor tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

  JSHSR Journal, İnfoBase Index tarafından indekslenmeye başlamıştır


  İndeks Taraması

   


  İndeks Taraması


  İndeks Taraması

   Adres :Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avşar Kampüsü Kahramanmaraş / TÜRKİYE
Telefon :554 442 96 60 - 546 785 78 80 Faks :-
Eposta :editor.jshsr@gmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri