INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

TÜRK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ ALGISI İLE TÜRKİYE’NİN DESTİNASYON İMAJI İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ALMAN TURİSTLER ÖRNEĞİ
(THE AFFECT OF NON GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS UPON TURKİSH TOURISTIC IMAGE: GERMANY APPLICATION )

Author : Mikail KARA  & Ali YAYLI  
Type :
Printing Year : 2017
Number : 14
Page : 1599-1620
400    311


Summary

Bu çalışmanın temel amacı, Alman turistlerin sivil toplum örgütlerinin Almanya’daki faaliyetlerine yönelik farkındalık düzeylerinin bireysel değişkenlere (cinsiyet, medeni durum, yaş ve eğitim durumu), seyahat deneyimlerine, bilgi kaynaklarına ve sivil toplum örgütleri hakkındaki düşüncelerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediğinin tespit edilmesidir. Ayrıca Alman turistlerin Türk sivil yoplum örgütlerinin faaliyetlerine yönelik algılamalarının destinasyon imajına etkisinin belirlenmesi amaçlamıştır. Araştırmanın evrenini Türkiye’yi ziyaret eden Alman turistler oluşturmaktadır. Bu amaçla oluşturulan anket 2014 yılında Antalya’ya tatil amaçlı gelen Alman turistlere uygulanmış olup 415 adet anket değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Elde edilen verilerin analizi SPSS 19 istatistik paket programı ile yapılmıştır. Araştırmada Alman turistlerinin bireysel özelliklerine ve seyahat deneyimlerine yönelik verilerin çözümlenmesinde betimsel analiz, varyans analizi (ANOVA), bağımsız örneklemler için t testi, levene testi, regresyon ve içerik analizi kullanılmıştır. Alman turistlerin bireysel özelliklerine, seyahat deneyimlerine, bilgi kaynaklarına, sivil toplum örgütleri hakkındaki düşüncelerine göre destinasyon imajında istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunduğu görülmüştür.Keywords
Destinasyon İmajı, Sivil Toplum, Sivil Toplum Örgütü

Abstract

The main aim of this study is to show that the level of awareness of German tourists' NGO activities in Germany differs significantly according to individual variables (gender, marital status, age and education level), travel experiences, information sources and NGOs that you do not show. It also aimed to determine the effect of the German tourists on the destination image of perceptions of the activities of Turkish civil society organizations. The universe of the research is formed by German tourists visiting Turkey. 415 quastionnaires were conducted to German tourist who came to Antalya for vacation in 2014. The analysis of this data was made by means of SPSS 19 statistic packed program. Descriptive analysis, variance analysis (ANOVA), t-test for independent variables, levene test, regression and content analysis were used to analyse the data for the German tourists' personal characteristics and travel experiences. According to the result of this researh we have found out that there are statistically significant difference in destination image in terms of German tourists' personal characteristics and travel experiences, information sources and ideas about non-governmental organisations.Keywords
Destination image, civil society, non-governmental organisation.

© 2019 Amentojourn. All Rights Reserved