INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL HUMANITIES SCIENCES RESEARCH (JSHSR)

1990’LI YILLARDAN GÜNÜMÜZE SOKAK FOTOĞRAFÇILIĞI VE ANLAM YARATMA SÜREÇLERİ
(STREET PHOTOGRAPHY AND MEANING-CREATION PROCESSES SINCE 1990'S TODAY )

Author : Ayşegül TÜRK  & Halil GÜZEL  
Type :
Printing Year : 2021
Number : 69
Page : 1174-1185
    


Summary

Fotoğraf; bir yandan görsel iletişimin en önemli ögelerinden biri, öte yandan; estetik yönü dikkate alındığında vazgeçilmez sanatsal bir tavırdır. Bu açıdan bakıldığında fotoğraf; kullanım amacına, konusuna, türlere göre çok çeşitli kategorilere ayrılır. Gelişen ve değişen teknolojiyle ve çağın ruhuna göre de yeni türlerin ortaya çıktığı ve çıkacağı da söylenebilmektedir. Buna göre fotoğraf; insan fotoğrafçılığı, belgesel fotoğrafçılığı, moda fotoğrafçılığı, sokak fotoğrafçılığı, doğa fotoğrafçılığı, sualtı fotoğrafçılığı, hava fotoğrafçılığı, hayvan fotoğrafçılığı, yemek fotoğrafçılığı, sanatsal fotoğrafçılık, mimari fotoğrafçılık, reklam fotoğrafçılığı, dijital düzenleme fotoğrafçılığı, fotojurnalizm gibi farklı türlerde kendini göstermektedir.

Yaşanılan çağın ruhu gereği dışarıda, sokakta, kentte daha çok zaman geçirilmektedir. Yaşam sokakta biçimlenmekte, karşılaşmalar ve zıtlıklar sokakta meydana gelmektedir. Buna göre sokak oluşun ve akışın olduğu yerdir. Kamusal alanlar, binalar, duvarlar, yollar, insanlar, trafik vb. keşmekeş kalabalık kent sokaklarının önemli bir dokusu iken; sakin mahalle evleri, sokakları daha dingin ve içten bir algıyı yaratmaktadır. Sokaklar; yabancılaştırıcı ve organik etkileri aynı anda şimdi ve burada oluşları ile sağlama potansiyeline sahiptirler. Geçmiş, şimdi ve gelecek zaman aralıklarını sokak içinde toparlayarak dinamik bir alan oluştururlar. 

Bu araştırmada 1990’li yıllardan günümüze sokak fotoğrafçılığı ve fotoğrafta anlam yaratma süreçleri fotoğraf sanatçılarının yapıtları üzerinden incelenmesi amaçlanmıştır. Fotoğraf türleri ve sokak fotoğrafçılığı, sokak fotoğrafçılığının tarihsel gelişimi ve diğer fotoğraf türleri arasındaki ilişki ortaya çıkartılmaya çalışılacaktır.Keywords
Fotoğraf, Sokak fotoğrafçılığı, Fotoğrafta Anlam Yaratma.

Abstract

Photography; On the one hand, visual communication is one of the most important elements, on the other hand; its aesthetic aspect is a fun attitude. When viewed from this perspective, the photograph; is divided into various categories according to the purpose of use, types. It can also be said that new species will emerge and will emerge according to the developing and changing technology and the spirit of the age. Accordingly, the photo; manifests itself in different genres such as human photography, documentary photography, fashion photography, street photography, photo photography, underwater photography, aerial photography, animal photography, food photography, art photography, photography, advertising photographs, digital travel photographs, photojournalism.

Due to the spirit of the age, more time is spent outside, on the street, in the city. Life takes shape, encounters, and contrasts occur. According to this, there is street formation and flow. Public spaces, buildings, walls, roads, people, traffic, etc. While the chaos is an important texture of crowded city streets; Quiet neighborhood houses and streets create a more calm and sincere perception. Streets; have the potential to provide alienating and organic effects by being in the here and now at the same time. They create a dynamic space by gathering the past, present, and future time periods in the street.

This year, it was aimed to research street photographs and the processes of creating meaning in photography from the 1990s to the present, on the works of photography arts. The relationship between photography types and street photographs, the historical development of street photography, and other types of photography will be tried to be revealedKeywords
Photography, Street Photography, Creating Meaning in Photography.